ทุนมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทุนมหาวิทยาลัยศรีปทุม
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังเปิดสอบชิงทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2552 ทุกประเภทตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2552 รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดผ่านทางระบบออนไลน์ที่ www.spu.ac.th

ทุน, ทุนการศึกษา, เรียนฟรี, ขอทุน, เรียนต่อ,มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประเภทส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ ทุนเพชรศรีปทุม คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 2.มีผลการเรียนสะสม 3.00 ขึ้นไป 3.เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 4.เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการได้รับทุนการศึกษาประเภทอื่น (ยกเว้นกองทุนกู้ยืมฯ) 5.เป็นผู้ที่ไม่เคยศึกษาในระดับอุดมศึกษามาก่อน 6.เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ โรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา จำนวนทุนที่จัดสรร 25 ทุน ทุนการศึกษาที่ได้รับ ผู้รับทุนจะได้รับค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตรปริญญาตรี หากมีผลการเรียนดีและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยจะได้รับพิจารณาเพื่อได้รับทุนต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกต่อไป เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา 1.ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดี ในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 2.มีความประพฤติที่ดี ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ วินัย ข้อบังคับและคำสั่งของมหาวิทยาลัย 3.ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาหมดสิทธิ์รับทุน เมื่อมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นปีการศึกษา ดังนี้ - ระดับปริญญาตรี ต้องไม่ต่ำกว่า 3.00 ต้องไม่ปรากฏผลการเรียนในระดับ F หรือ W ตลอดปีการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา และไม่มีสิทธิ์ในการย้ายคณะหรือสาขาวิชา 4.เป็นติวเตอร์จำนวน 20 ชั่วโมง / ภาคการศึกษา ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านสิ่งประดิษฐ์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 2.มีผลการเรียนสะสม 2.75 ขึ้นไป 3.มีผลงานด้านกิจกรรมที่ได้รับรางวัลด้านสิ่งประดิษฐ์ อาทิเช่น มีความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์และดิจิทัลอาร์ตส์ ประดิษฐ์หุ่นยนต์ มีความถนัดและสามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ มีความสามารถเข้าร่วมโครงการแข่งขันนวัตกรรมต่างๆได้ 4.เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 5.เป็นผู้ที่ไม่เคยศึกษาในระดับอุดมศึกษามาก่อน 6.เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา จำนวนทุนการศึกษา 10 ทุน ทุนการศึกษาที่ได้รับ ผู้รับทุนจะได้รับค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตรปริญญาตรี เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา 1.ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดี ในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 2.มีความประพฤติที่ดี ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ วินัย ข้อบังคับและคำสั่งของมหาวิทยาลัย 3.ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาหมดสิทธิ์รับทุน เมื่อมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นปีการศึกษา ดังนี้ - ระดับปริญญาตรี ต้องไม่ต่ำกว่า 2.75 ต้องไม่ปรากฏผลการเรียนในระดับ F หรือ W ตลอดปีการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา และไม่มีสิทธิ์ในการย้ายคณะหรือสาขาวิชา 4.เข้าร่วมประกวด/แข่งขันในโครงการที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ครั้ง / ปีการศึกษา ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในเครือข่าย spu friends คุณสมบัติผู้สมัคร 1.สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน ที่เป็นสมาชิกโครงการ spu friends .com ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป 2.ผ่านการสอบคัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม 3.ผ่านคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาและการคัดเลือกเป็นนักศึกษา 4.ต้องสมัครและลงทะเบียนเรียนก่อนวันที่ 30 เมษายน 2552 จำนวนทุนที่จัดสรร 20 ทุน ทุนการศึกษาที่ได้รับ ผู้รับทุนจะได้รับค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตรปริญญาตรี เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา 1.ต้องมีผลการเรียนในระหว่างเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ต้องอยู่ในระดับ 2.75 ขึ้นไป และต้องไม่ติด F ในทุกรายวิชา 2.ต้องสำเร็จการศึกษาในเวลาปกติของหลักสูตรนั้นๆ 3.ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในทุกๆ ด้าน 4.เป็นติวเตอร์จำนวน 20 ชั่วโมง / ภาคการศึกษา ทุนการศึกษาสำหรับสำหรับนักเรียนโรงเรียนที่ตั้งศูนย์รับสมัครส่วนภูมิภาค (เรียนดี 3.00 ขึ้นไป) คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป กำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนที่ตั้งศูนย์รับสมัครส่วนภูมิภาค ได้แก่ 1.1โรงเรียนราชโบริการนุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี 1.2โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1.3โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1.4โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา 1.5. โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 2.ผ่านคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาและการคัดเลือกเป็นนักศึกษา 3.ผ่านการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม 4.ต้องสมัครและลงทะเบียน ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2552 จำนวนทุนที่จัดสรร 5 ทุน ทุนการศึกษาที่ได้รับ ผู้รับทุนจะได้รับค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตรปริญญาตรี เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา 1.ผลการเรียนในระหว่างเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีปทุม อยู่ในระดับ 3.00 ขึ้นไป และต้องไม่ติด F ในทุกรายวิชา 2.ต้องสำเร็จการศึกษาในเวลาปกติของหลักสูตรนั้นๆ 3.ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในทุกๆด้าน 4.เป็นติวเตอร์จำนวน 20 ชั่วโมง / ภาคการศึกษา ประเภทส่งเสริมศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกิจกรรม คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือสำเร็จการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 2. มีผลการเรียนสะสม 2.50 ขึ้นไป 3. มีผลงานด้านกิจกรรมที่ได้รับรางวัลด้านกิจกรรม อาทิเช่น ความสามารถใน ด้านการเป็นผู้นำนักเรียน การโต้วาที เชียร์ลีดเดอร์ ฯลฯ 4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 5. ไม่ติดยาเสพติด ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา จำนวนทุนที่จัดสรร 10 ทุน ทุนการศึกษาที่ได้รับ ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตรปริญญาตรี เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา 1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดี ในการดำเนินการเพื่อ ส่งเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 2. ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องบำเพ็ญตนเพื่อช่วยงานให้กับหน่วยงานของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย อาทิตย์ละ 3 ชั่วโมง 3. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาหมดสิทธิ์รับทุน เมื่อมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นปีการศึกษา ต่ำกว่า 2.50 ต้องไม่ปรากฏผลการเรียนในระดับ F หรือ W ตลอดปีการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา และไม่มีสิทธิ์ในการย้ายคณะหรือสาขาวิชา 4. ต้องเป็นผู้นำกิจกรรมปีละ 12 กิจกรรม ( ภาคฤดูร้อน 2 กิจกรรม , ภาคเรียนที่ 1-2 ภาคละ 5 กิจกรรม) ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือสำเร็จการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าจากสถาบัน การศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 2. เป็นผู้มีความสามารถดังนี้ -วงดนตรีเช่น วงดนตรีไทย วงดนตรีพื้นเมือง วงดนตรีลูกทุ่ง วงดนตรีสตริง วงดนตรีแชมเบอร์ และ นักร้อง -ด้านการแสดง เช่น นักแสดงนาฎศิลป์ไทย นักแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง Modern dance และหางเครื่อง - จินตลีลา 3. มีความประพฤติเรียบร้อย 4. ไม่ติดยาเสพติด ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา จำนวนทุนที่จัดสรร 10 ทุน ทุนการศึกษาที่ได้รับ ผู้รับทุนจะได้รับค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา 1. ผู้รับทุนต้องมีหน่วยกิตก้าวหน้าในการศึกษาให้ได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาและไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิตในแต่ละปีการศึกษา ทั้งนี้ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับปริญญาตรี 2. ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาภายในระยะเวลาตามหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้เท่านั้น นับแต่วันอนุญาตให้ได้รับทุนการศึกษา 3. ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตนตามระเบียบว่าด้วยวินัยนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเช่นเดียวกับนักศึกษาปกติทุกประการ 4. ผู้รับทุนต้องมีความรับผิดชอบในการฝึกซ้อมการแสดงและเป็นผู้ฝึกซ้อมให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมที่เข้ามามีส่วนร่วมและสนใจในกิจกรรมทางดนตรี - นาฏศิลป์ 5. ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในเรื่องของความประพฤติ ความมีระเบียบวินัย การแต่งกาย และการแสดงความเคารพต่อคณาจารย์ ซึ่งกำหนดไว้ในระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 6. ผู้รับทุนจะต้องรายงานผลการศึกษา และผลงานด้านกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ทุกภาคการศึกษา ต่อศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 7. การแสดงกิจกรรมทางด้านดนตรี - นาฏศิลป์ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันผู้รับทุน ต้องเป็นนักแสดงในนามมหาวิทยาลัยศรีปทุมเท่านั้น 8. ผู้รับทุนต้องให้ความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความสมัครใจและตามที่มหาวิทยาลัยร้องขอ 9. ผู้รับทุนฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือประพฤติผิดระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยเจตนา มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาระงับการให้ทุนการศึกษาตามที่เห็นสมควร 10. ผู้ได้รับทุนขาดความรับผิดชอบในการฝึกซ้อมตามกำหนดจนทำให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณายกเลิกทุนโดยคำนึงถึงเงื่อนไขและหลักเกณฑ์เป็นบรรทัดฐาน ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือสำเร็จการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 2.เป็นนักกีฬาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ที่มีการพัฒนาความสามารถทางด้าน กีฬาดีขึ้นผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตัวจากคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพ กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม 3.เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย หรือเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในระดับต่างๆ หรือเป็น นักกีฬาที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศหรือรองชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาเยาวชน แห่งชาติ หรือกีฬาแห่งชาติ หรือการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 4.ต้องมีหลักฐานความประพฤติดี ใบประกาศนียบัตรผลงานด้านกีฬา จากสถาบัน หน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง สโมสรต้นสังกัด หรือสมาคมกีฬาต่างๆ 5.ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษหรือถูกดำเนินคดีในศาล สถาบัน องค์กร สมาคมกีฬา สโมสร กีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวนทุนที่จัดสรร ป.ตรี 60 ทุน ทุนการศึกษาที่ได้รับ ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา 1.ในระหว่างที่ได้รับทุนต้องประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 2.ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของคณาจารย์ และผู้ฝึกสอนกีฬาชนิดนั้นๆ 3.ต้องมีการพัฒนาฝีมือทางด้านการกีฬาอย่างสม่ำเสมอ เช่นการเข้าร่วมการแข่งขันที่สมาคมฯ หรือสหพันธ์กีฬาชนิดนั้น ๆ จัดขึ้น เป็นต้น 4.เมื่อมหาวิทยาลัยกำหนดให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการใด นักกีฬาต้องเข้าร่วมและลงแข่งขันอย่างเต็มความสามารถและปฏิบัติตามข้อบังคับ กติกาของการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 5.มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักกีฬาทุนเป็นรายปี และหากถูกตัดสิทธิ์การให้ทุนนักกีฬายินดีรับคำตัดสินโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น 6.ต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการเรียนของนักกีฬาทุนตามเงื่อนไขวิธีการปฏิบัติระหว่ารับทุนและสัญญาในสัญญาทุนการศึกษาของนักกีฬา 7.ต้องให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนที่ตั้งศูนย์รับสมัครส่วนภูมิภาค (กิจกรรม) คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป กำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนที่ตั้งศูนย์รับสมัครส่วนภูมิภาค ได้แก่ 1.1 โรงเรียนราชโบริการนุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี 1.2โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1.3โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1.4โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา 1.5โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 2. เป็นผู้นำด้านกิจกรรมของโรงเรียน 3. ผ่านคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาและการคัดเลือกเป็นนักศึกษา 4. ผ่านการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม 5. ต้องสมัครและลงทะเบียน ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2552 จำนวนทุนที่จัดสรร 5 ทุน ทุนการศึกษาที่ได้รับ ผู้รับทุนจะได้รับค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตรปริญญาตรี เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา 1. ต้องมีผลการเรียนในระหว่างเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีปทุมต้องอยู่ในระดับ 2.75 ขึ้นไป และต้องไม่ติด F ในทุกรายวิชา 2. ต้องสำเร็จการศึกษาในเวลาปกติของหลักสูตรนั้นๆ 3. ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในทุกๆด้าน 4. ต้องเป็นผู้นำกิจกรรมอย่างน้อย ปีละ 12 กิจกรรม ทุนเรียนดีสำหรับโรงเรียนที่มีความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก ร.ร.ที่อยู่ ในโครงการที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป 2. ผ่านคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาและการคัดเลือกเป็นนักศึกษา 3. ผ่านการสอบคัดเลือกจากโรงเรียนต้นสังกัด 4. ต้องสมัครและลงทะเบียน ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2552 จำนวนทุนที่จัดสรร 10 ทุน ทุนการศึกษาที่ได้รับ ผู้รับทุนจะได้รับค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตรปริญญาตรี เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา 1. ผลการเรียนในระหว่างเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีปทุม อยู่ในระดับ 3.00 ขึ้นไป และต้องไม่ติด F ในทุกรายวิชา 2. ต้องสำเร็จการศึกษาในเวลาปกติของหลักสูตรนั้นๆ 3. ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในทุกๆด้าน 4. เป็นติวเตอร์ จำนวน 20 ชั่วโมง / ภาคการศึกษา สนใจสอบถามการสมัครสอบชิงทุนได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน อาคาร 10 ชั้น 4 โทร 0-2561-2222-4 (ดาวน์โหลดข้อความนี้พิมพ์ 60106050 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444) ที่มา "การศึกษาวันนี้" ผู้เขียน : ภรณ์

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus