22 ทุนเอมสตาร์ คัดมอบเรียนใน-นอกประเทศ

22 ทุนเอมสตาร์ คัดมอบเรียนใน-นอกประเทศ
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

มูลนิธิเอมสตาร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอก เพื่อคัดเลือกรับทุนประจำปี 2553 รวม 22 ทุนสำหรับผู้ศึกษาในสายวิทยาศาสตร์ที่มีสติปัญญาดีเลิศ เกรด 3.00 ขึ้นไป รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนเมษายน 2553

ทุน, ทุนการศึกษา, เรียนฟรี, ขอทุน, เรียนต่อ, ทุนเอมสตาร์

ทุนการศึกษาในประเทศ ระดับปริญญาตรี 10 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 10 ทุน รับสมัครภายในวันที่ 30 มกราคม 2553 ทุนการศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน 2 ทุน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงปลายเดือนเมษายน 2553 เอกสารการสมัคร 1.ใบสมัคร (จำนวน 4 หน้า) สามารถถ่ายสำเนาเพิ่มได้ กรณีกรอกข้อมูลได้ไม่เพียงพอ สามารถแนบข้อมูลเพิ่มเติมได้ 2.บทความ แรงบันดาลใจต่อการเรียนรู้ และ ความใฝ่ฝันในชีวิต เขียนด้วยลายมือตนเองตัวบรรจง อ่านชัดเจน จำนวนบทความละ 2 หน้ากระดาษ A4 3.สำเนาผลการเรียนย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี โดยมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลมาด้วย) สำหรับผู้สมัครที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองพร้อมลายเซ็นยินยอมให้สมัครขอรับทุนมาด้วย 5.สำเนาผลงานเกียรติประวัติต่าง ๆ รวมทั้งรายงานผลการสอบ TOEFL GMAT GRE ต่าง ๆ เป็นต้น สิทธิที่ได้รับ 1.เป็นทุนการศึกษาที่ให้จนจบการศึกษาในแต่ละระดับ โดยไม่มีข้อผูกพันมัดใด ๆ 2.ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีจำนวน 10 ทุน มูลค่าทุนละ 48,000 บาทต่อปี จ่ายโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารของนักเรียนเป็นรายเดือน เดือนละ 4,000 บาทจำนวน 12 เดือน 3.ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องเป็นนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีที่ 4 หรือปีที่ 5 4.ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีจำนวน 10 ทุนมูลค่าทุนละ 60,000 บาทต่อปีจ่ายโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารของนักเรียนเป็นรายเดือน เดือนละ 5,000 บาทจำนวน 12 เดือน 5.ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องเป็นนักศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-5 ตามเกณฑ์การศึกษาปกติ 6.ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในต่างประเทศ จำนวนอย่างละ 1 ทุนรวมเป็น 2 ทุน มูลนิธิเอมสตาร์รับผิดชอบค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ตลอดหลักสูตรจนกระทั่งนักศึกษาจบการศึกษาตามเกณฑ์ปกติ 7.ผู้สมัครขอรับทุนต้องเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง มีอุปนิสัยดี มีความซื่อสัตย์ และให้ข้อมูลตรงตามความเป็นจริงการให้ข้อมูลเท็จถือว่ามีความผิดร้ายแรง และมูลนิธิเอมสตาร์จะตัดสิทธิ์ในการมอบทุนทันที เงื่อนไขในการรับทุน 1.การพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการมูลนิธิถือเป็นที่สิ้นสุด 2.ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ที่กำลังได้รับทุนการศึกษาใด ๆ อยู่อย่างต่อเนื่องและซ้ำซ้อนกับการได้รับทุนการศึกษาเอมสตาร์หากผ่านการพิจารณา ส่งเอกสารการสมัครได้ที่ มูลนิธิเอมสตาร์(ทุนการศึกษาเอมสตาร์) 61/10 อาคารพาร์คเพลินจิต ซอยสุขุมวิท 1 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ที่มา "การศึกษาวันนี้" ผู้เขียน : ภรณ์

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus