เกษตรศาสตร์คัดต่อป.โทวิศวะ

เกษตรศาสตร์คัดต่อป.โทวิศวะ
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

สาขาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจคัดเลือกเป็นนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2552 เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 เมษายน 2552

เกษตรศาสตร์, วิศวะ, วิศวกรรมศาสตร์, เรียนต่อ, เรียนโท, การเรียน

คุณสมบัติผู้สมัคร -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชาหรือสาขาวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 3 ปี การพิจารณาคัดเลือกจากข้อเขียนและการสัมภาษณ์ การสมัครให้สมัครได้ที่คุณเพ็ญสุดา โหมลา หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2942-8555 ต่อ 1137 คุณวรารัตน์ ศรีวิเศษ ,คุณวรรณิภา เครือแก้ว สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม โทร 0-2942-8567 ถึง 70 ต่อ 507 ,0-2940-5822 ดูรายละเอียดอื่น ๆ ของโครงการได้ที่โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม(ภาคพิเศษ) http://www.eng.ku.ac.th และ http://www.meipt.eng.ku.ac.th ด้านคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนกำลังรับนิสิตใหม่ระดับปริญญาโทภาคพิเศษ หลักสูตร 2 ปีรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2552 คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร สำเร็จปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร อย่างน้อย 1-2 ปี การสอบคัดเลือก สอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (ยกเว้น กรณีที่ผู้สมัครมีคะแนน TOEFL ระบบคอมพิวเตอร์ 213 คะแนน หรือ IELTS เท่ากับ 6.0 ขึ้นไป และมีอายุไม่เกิน 2 ปี) สอบสัมภาษณ์ หลักฐานการรับสมัคร -ใบสมัคร พร้อมกรอกรายละเอียด -รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (สำหรับติดใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สอบ) -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ -สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ -สำเนาใบคะแนน (Transcript) ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา จำนวน 1 ฉบับ -หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ * -หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา 3 ท่าน ตามแบบฟอร์มของภาควิชาฯ * -ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มของภาควิชาฯ จำนวน 1 ฉบับ * -หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสอบ 600 บาทเข้าบัญชีธนาคาร -หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ (กรณีชื่อ และ/หรือ นามสกุลไม่ตรงกับใบรายงานคะแนน) -ผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี (ถ้ามี) * สามารถนำส่งในภายหลัง เมื่อผ่านการสอบข้อเขียนแล้ว โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (ห้อง อก. 3425 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น 4) สอบถามเพิ่มเติมที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2562-5000 ต่อ 5368 โทรสาร 0-2562-5000 ต่อ 5369 * เว็บไซต์โครงการ http://aitm.agro.ku.ac.th/special * เว็บไซต์ภาควิชา http://aitm.agro.ku.ac.th * E-mails: nan.aitm@hotmail.com หรือ aitm@ku.ac.th ที่มา "การศึกษาวันนี้" ผู้เขียน : ภรณ์

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus