มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน รับตรงภาคปกติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน รับตรงภาคปกติ
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง/ยอมรับหรือเทียบเท่า ชั้นปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ แบบรับตรง ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 20 คน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, เกษตรศาสตร์บางเขน, รับตรง, เทคนิคการสัตวแพทย์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง/ยอมรับหรือเทียบเท่า โดยผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (GPAX) 6 ภาคการศึกษา และผลการศึกษาต้องไม่ต่ำกว่า 2.75

2. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง

3. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และ/หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

4. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญาหรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาลด้วยการกระทำผิดในคดีอาญา ยกเว้นความผิดโดยประมาท

5. ไม่เป็นผู้ที่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆมาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่างๆที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

1. เอกสารการสมัครสอบ พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 1 รูป และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อย

2. หลักฐานการจ่ายค่าสมัครสอบ ในกรณีที่โอนเงินค่าสมัครสอบให้นำหลักฐานการโอนเงินฉบับจริง พร้อมกับเขียนชื่อ นามสกุล ของผู้สมัครให้ครบถ้วน

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนตามข้อกำหนด พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

6.ผลคะแนนสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT 2) รหัสวิชา 72 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

7. ผลคะแนนสอบ O-Net พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้สามารถใช้ผลคะแนนย้อนหลังตั้งแต่ปี 2549)

สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.vettech.ku.ac.th/vtdirect/files/apply_vtdirect.pdf หรือติดต่อคณะที่คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2579-8574-5 ต่อ 8114โทรสาร 0-2579-8571

ที่มา "การศึกษาวันนี้"

ผู้เขียน : ภรณ์

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus