ม.เกริก จัดประชุมวิชาการนานาชาติออนไลน์ "จีนศึกษาภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่"

ม.เกริก จัดประชุมวิชาการนานาชาติออนไลน์ "จีนศึกษาภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่"
PR News

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยเกริก จับมือมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยและจีน จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านจีนศึกษา รูปแบบออนไลน์ หวังสร้างนักวิจัยคนรุ่นใหม่รู้เท่าทันโลก สร้างเสถียรภาพด้านการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม

timeline_20211119_143802

วันนี้ (19 พ.ย. 64) ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านจีนศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ "จีนศึกษาภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่" ในรูปแบบออนไลน์ ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก โดยมีคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเกริก, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมในพิธีดังกล่าว

171573

ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก เปิดเผยว่า "การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านจีนศึกษา เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกริกและมหาวิทยาลัยทั้งในไทยและจีน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมมือกันทางด้านวิชาการขององค์กรทางการศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญได้นำเสนอเผยแพร่ผลงานที่มีคุณภาพ ผลักดันด้านการเรียนการสอนภาษาจีนและงานวิจัยด้านจีนศึกษาในประเทศไทยให้ก้าวหน้ามากขึ้น นักวิชาการได้เปิดวิสัยทัศน์ด้านจีนศึกษาให้กว้างไกล สามารถนำไปสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีความทันสมัย มีมาตรฐานสอดคล้องกับโลกยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี"

171587

ทั้งนี้ การจัดงานประชุมนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ "จีนศึกษาภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่" มีการแบ่งหัวข้อย่อยออกเป็น ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ด้านการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ และด้านการแปลจีน โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาเป็นวิทยากรหลัก และนักวิจัยรับเชิญมาร่วมบรรยายในแต่ละด้าน นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้นักวิจัยแต่ละสถาบันการศึกษา ศูนย์วิจัย รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนักศึกษาได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยด้วย