Wonderkids ทีมเด็กไทยคว้ารางวัลชนะเลิศประกวดละครวิทยาศาสตร์นานาชาติ 2564

Wonderkids ทีมเด็กไทยคว้ารางวัลชนะเลิศประกวดละครวิทยาศาสตร์นานาชาติ 2564

จากที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดโครงการ “การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ประจำปี 2564 (Thailand Science Drama Competition 2021)” ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดย อพวช. ได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายพิพิธภัณฑ์/ศูนย์วิทยาศาสตร์ ASPAC ในต่างประเทศได้แก่ Brunei Oil and Gas Exploration Centre, Petrosians, the Discovery Center, Philippines Mind Museum, Science Centre Singapore และ Science Network Beijing และได้จัดงานดังกล่าวขึ้นในระดับประเทศ พร้อมทั้งคัดเลือกทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศไปเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “การเกษตรแบบยั่งยืน เพื่ออนาคตที่ดีกว่า” (Sustainable Agriculture for a Better Future) เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านการแสดงละครและกระตุ้นให้เยาวชนนำวิทยาศาสตร์ (Science) และศิลปะ (Art) ผนวกเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรูปแบบของละครวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบการด้วยการใช้บทละคร สื่อประสม และอุปกรณ์ถ่ายทอดปรากฏการณ์รอบตัว รวมทั้งสร้างประสบการณ์ให้เยาวชนไทยได้แสดงผลงานในเวทีระดับนานาชาติ

8.wonderkids

และนับว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อเยาวชนไทยได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ เมื่อตัวแทน ทีม Wonderkids ประเทศไทย ได้คว้ารางวัลชนะเลิศประเภท Junior Category จากเวที “การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2564” (International Science Drama Competition 2021) ภายใต้หัวข้อ “การเกษตรแบบยั่งยืนเพื่ออนาคตที่ดีกว่า” (Sustainable Agriculture for a Better Future) ทีม Wonderkids ประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด 7 คน ได้แก่ ด.ญ.นารานิชานัฐ (เนอรี) นาคะนิธิ จากโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย รับบทราชินีตุ่น ด.ญ.มนัสสมา (นามะ) ผ่องใส จากโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย รับบทเด็กหญิง ด.ช. กฤษกร (ทีดี) จิรจิตการุณ จากโรงเรียนนานาชาติการ์เด้นท์ กรุงเทพ รับบทมด ด.ช.โจเซฟ ซาโบ (Joseph Szabo) จากโรงเรียนนานาชาติการ์เด้นท์ กรุงเทพ รับบทหนอน ด.ญ.ศศิณัฏฐ์ (พอใจ) เตชะรัตนไชย จากโรงเรียนอำนวยศิลป์ รับบทหนู ด.ช.บูรณิน (เต) ตริยานนท์ จากโรงเรียนอำนวยศิลป์ รับบทหอยทาก และ ด.ญ.อิสซาเบล ชนัฐปภา โกติเย่ร์ จากโรงเรียนนานาชาติ โชรส์เบอรี่ (ริเวอร์ไซด์) กรุงเทพ รับบทมันฝรั่งจีเอ็มโอ/นางฟ้ามันฝรั่งผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้หนึ่งในสมาชิก Wonderkids ด.ญ.นารานิชานัฐ (เนอรี) นาคะนิธิ จากโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย ยังได้รับรางวัลนักแสดงยอดเยี่ยม Outstanding Performer Award ประเภท Junior Category อีกหนึ่งรางวัลอีกด้วย

9.dirtland_thesaviors

สำหรับการแสดงของทีม Wonderkids ได้แสดงในชื่อเรื่อง Dirtland & The Saviors (เดิร์ทแลนด์ แอนด์ เดอะ เซวิเยอร์ส) เป็นบทละครที่สื่อให้ผู้ชมได้ทราบผลกระทบเชิงลบอันเกิดจากการกระทำของมนุษย์ผ่านสายตาของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย ภายใต้หลักการ การเกษตรแบบยั่งยืน (Sustainable Agriculture) เช่น การลด เลิกใช้สารเคมีทางการเกษตร การปลูกพืชอย่างผสมผสาน การป้องกันการพังทลายของหน้าดินที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุ อินทรีย์วัตถุที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช บทสรุปสำคัญของบทละครเรื่องนี้คือ การชี้ให้เห็นถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จที่จะช่วยให้การเกษตรแบบยั่งยืนเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม คือการสร้างความตระหนักรู้ และความร่วมมือร่วมใจของทุกคนที่จะช่วยกันสนับสนุนและปฏิบัติกันอย่างจริงจัง

11

นับว่าเยาวชนไทยเหล่านี้ได้นำความภาคภูมิใจมาให้กับประเทศไทยและถือเป็นความสำเร็จของ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีภารกิจหลักในการส่งเสริมการสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ให้กับสังคมไทยให้เห็นถึงความสำคัญต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่ไปกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) นั่นคือเด็กไทยสามารถบูรณาการความรู้ข้างต้นในการแก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ สนับสนุนการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ