กรมอนามัยแนะนำข้อมูล ยกระดับการป้องกันโควิด-19 เชิงรุก สำหรับตลาด

กรมอนามัยแนะนำข้อมูล ยกระดับการป้องกันโควิด-19 เชิงรุก สำหรับตลาด

ตลาดเป็นที่ที่มีการรวมกลุ่มคนหลากหลาย ทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ขนส่งสินค้า ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในตลาดกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย จึงแนะนำให้ทุกตลาดยกระดับการป้องกันโควิด ด้วยการเฝ้าระวังเชิงรุกและจัดทำแผนเผชิญเหตุ หากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19

การเฝ้าระวังเชิงรุก ผู้ดูแลตลาดต้องสุ่มตรวจผู้ขายและแรงงานในตลาด ร้อยละ10 หากพบผู้ติดเชื้อ 1 คน ให้ปิดเฉพาะแผงค้าที่พบการติดเชื้อ จำนวน 14 วัน แต่หากพบผู้ติดเชื้อ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ให้ปิดตลาด 3 วัน เพื่อทำความสะอาดและปรับปรุงสุขาภิบาลในตลาด ยกเว้นแผงที่พบผู้ติดเชื้อ ให้ปิดต่อจนครบ 14 วัน รวมถึงแยกกักผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ไม่ให้เข้าทำงานในตลาด นอกจากนี้ กรมอนามัยยังได้แนะนำ

มาตรการ 3 ด้าน เพื่อชะลอการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในตลาด

  1. การป้องกันด้าน "คน"
  2. การป้องกันด้าน "สถานที่"
  3. ด้านการจัดการด้าน "ระบบเฝ้าระวังควบคุมโรค"

โดยทั้ง 3 ข้อนี้จะช่วยในการสร้างความมั่นใจ และมาตรฐานความปลอดภัยให้มากขึ้นนั่นเอง