#นักข่าวสายSanook

ประกวดผลงานนักเรียน หลักสูตร สะเต็มกำลังสอง "ถ้าพรุ่งนี้...ไม่มีไฟฟ้า"

ประกวดผลงานนักเรียน หลักสูตร สะเต็มกำลังสอง "ถ้าพรุ่งนี้...ไม่มีไฟฟ้า"

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ถ่ายทอดสด ทาง Facebook Live แฟนเพจ @stem2curriculum

ในการประกวดคลิปสั้นผลงานนักเรียน หลักสูตรสะเต็มยกกำลังสอง(STEM²)“ถ้าพรุ่งนี้...ไม่มีไฟฟ้า” ในหัวข้อการประกวด “ฉันจะไม่หมดไฟ (ฟ้า)” มีผลงานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย รวม 7 ทีมจาก 7 โรงเรียน ร่วมด้วยการเสวนาหัวข้อ “สะเต็มกำลังสองกับการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ” โดยผู้ร่วมเสวนาจากสมาคมหลักสูตรและการสอนแห่งประเทศไทยและการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียนที่ใช้หลักสูตรสะเต็มกำลังสอง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มศว

345603

นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน กฟผ. กล่าวว่า


“ กฟผ. เห็นความสำคัญของการเรียนรู้แบบบูรณาการในโรงเรียน ผ่านรายวิชาต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนอยู่แล้วในชั้นเรียน จึงร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มศว พัฒนาหลักสูตรพหุวิทยาการสะเต็มยกกำลังสอง เรื่องการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในประเทศไปสู่ความยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “ถ้าพรุ่งนี้...ไม่มีไฟฟ้า”เดินหน้าหลักสูตรสะเต็มกำลังสอง (STEM²) ขยายผลหลักสูตรไปยังครูผู้แทนจากโรงเรียนในภูมิภาคต่างๆ รวมถึงพัฒนาเว็บไซต์ (http://stem2.science.swu.ac.th/) สำหรับเป็นสื่อกลางเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ โดยปัจจุบันมีโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมใช้หลักสูตรนี้และนำไปใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนแล้วเกือบร้อยโรงเรียนทั่วประเทศ”

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวถึงความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรสะเต็มยกกำลังสอง ว่า “นับเป็นมิติใหม่ของการสร้างการเรียนรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าให้กับเยาวชนคนรุ่นในอนาคตอย่างนักเรียนชั้นมัธยมต้น ด้วยการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการในทุกสาระวิชา สอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ซึ่งหลักสูตรสะเต็มยกกำลังสอง เป็นหลักสูตรสำคัญที่นำเสนอปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย สถานการณ์การใช้ไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้า พฤติกรรมและแนวโน้มการใช้ไฟฟ้า ผ่านการเรียนการสอนของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมตอนต้น ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับแหล่งพลังงานต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังเยาวชนอนาคตของชาติให้ใส่ใจในคุณค่าของพลังงาน และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม”

ทั้งนี้จากการพิจารณาผลงานที่ผ่านรอบสุดท้าย 7 ทีมจากโรงเรียนทั่วประเทศ ( โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม โรงเรียนสระแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โรงเรียนบ้านทัพหลวง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนอนุกูลนารี โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ) ผลการตัดสินปรากฏดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เงินรางวัล 15,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนอนุกูลนารี เงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม เงินรางวัล 8,000 บาท

สามารถชมคลิปผลงานนักเรียนได้ที่ facebook แฟนเพจ @stem2curriculum หลักสูตรสะเต็มกำลังสอง “ถ้าพรุ่งนี้...ไม่มีไฟฟ้าใช้” เป็นหลักสูตรสำเร็จรูป ที่เปิดให้ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://stem2.science.swu.ac.th/ หรือสอบถามรายละเอียดทางอีเมล stem2info@gmail.com

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ lifestyle