คำสรรพนาม ทั้ง 6 ชนิด มีหน้าที่อย่างไร ใช้อย่างไร

คำสรรพนาม ทั้ง 6 ชนิด มีหน้าที่อย่างไร ใช้อย่างไร

คำสรรพนาม คืออะไร

คำสรรพนาม เป็นคำที่เราใช้เรียกแทนคำนาม อันได้แก่ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ เพื่อเป็นการเลี่ยงการใช้คำนามเดิมๆ ซ้ำอีก ทำให้เนื้อความมีความสละสลวยยิ่งขึ้น

คำสรรพนาม มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

คำสรรพนามแบ่งได้ 6 ชนิด คือ

1. บุรุษสรรพนาม เป็นสรรพนามใช้แทนผู้พูด ผู้ฟัง และผู้ที่กล่าวถึง แบ่งออกเป็น

 • บุรุษที่ 1 ได้แก่ ฉัน ข้าพเจ้า กระผม ผม ดิฉัน เรา อาตมา ข้าพระพุทธเจ้า เป็นบุรุษสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูด
 • บุรุษที่ 2 ได้แก่ เธอ ท่าน คุณ ใต้เท้า พระคุณเจ้า ฝ่าพระบาท แก เป็นบุรุษสรรพนามที่ใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย
 • บุรุษที่ 3 ได้แก่ เขา พวกเขา มัน พระองค์ เป็นบุรุษสรรพนามที่เราพูดถึงหรือผูพูดกล่าวถึง

2. ประพันธสรรพนาม เป็นสรรพนามที่ใช้เชื่อมประโยค ทำหน้าที่แทนคำนาม หรือสรรพนามที่อยู่ข้างหน้า และยังทำหน้าที่เชื่อมประโยคโดยให้ประโยค 2 ประโยคมีความเชื่อมกัน ได้แก่คำว่า ผู้ ที่ ซึ่ง อัน เช่น

 • บุคคลผู้ไม่ประสงค์ออกนาม บริจาคเงิน 100 บาท
 • ผู้หญิงที่อยู่ในบ้านนั้นเป็นย่าของผม
 • ไม้บรรทัดอันวางบนโต๊ะเป็นของเธอ

3. วิภาคสรรพนาม เป็นสรรพนามบอกความชี้ซ้ำที่ ใช้แทนนามหรือสรรพนาม ที่แยกออกเป็นส่วนๆ หรือเป็นคนๆ หรือพวก ได้แก่ บ้าง ต่าง กัน เช่น

 • นักกีฬาต่างดีใจที่ได้ชัยชนะ
 • เด็กนักเรียนบ้างก็อ่านหนังสือ บ้างก็ร้องเพลง
 • พี่น้องคุยกัน

4. นิยมสรรพนาม เป็นสรรพนามที่ใช้แทนนามชี้เฉพาะเจาะจง หรือบอกความใกล้ไกล ที่เป็นระยะทางให้ผู้พูดกับผู้ฟังเข้าใจกัน ได้แก่คำว่า นี่ นั่น โน่น นี้ นั้น โน้น เช่น

 • นี่เป็นกระเป๋าใบที่เธอให้ฉัน
 • โน่นเป็นเทือกเขาถนนธงชัย
 • นี่เป็นของเธอ นี้เป็นของฉัน

5. อนิยมสรรพนาม เป็นสรรพนามใช้แทนนามบอกความไม่ชี้เฉพาะเจาะจงที่แน่นอนลงไป ได้แก่ ใคร อะไร ที่ไหน ผู้ใด บางครั้งก็เป็นคำซ้ำๆ เช่น ใครๆ อะไรๆ ไหนๆ เช่น

 • ใครจะไปกับคุณพ่อก็ได้
 • ผู้ใดเป็นคนชั่ว เราก็ไม่ไปคบค้าสมาคมด้วย
 • ไหนๆก็นอนได้

6. ปฤจฉาสรรพนาม เป็นสรรพนามใช้ถามที่ใช้แทนนามที่มีเนื้อความเป็นคำถาม เช่น ใคร อะไร ผู้ใด ไหน ปฤจฉาสรรพนามต่างกับอนิยมสรรพนาม ก็คือ อนิยมสรรพนามใช้ในประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธ แต่ปฤจฉาสรรพนามใช้ในประโยคคำถาม เช่น

 • ใครมาหาฉัน ?
 • อะไรอยู่ใต้โต๊ะ ?
 • ไหนเป็นบ้านของเธอ ?