พาส่อง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยสุดร่มรื่นในป่าใหญ่

พาส่อง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยสุดร่มรื่นในป่าใหญ่

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานศึกษาที่อุดมไปด้วยสิ่งแวดล้อมสีเขียว ที่สร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนให้แก่นักศึกษา และนอกจากเรื่องบรรยากาศนั้นมหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังถือว่าเป็นสถานศึกษาที่ให้ความรู้ได้ดีไม่แพ้กับที่อื่นเลยด้วย

97121209_2997281990361195_828

โดยในครั้งนี้ Sanook Campus เราก็จะพาเพื่อนๆ ไปดูประวัติความเป็นมาและภาพบรรยากาศของ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กันซักหน่อย

97248599_2997284550360939_288

ประวัติความเป็นมา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

สืบเนื่องจากที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ความเห็นชอบโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาคในรูปแบบของวิทยาเขตสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยแรกๆ ที่มีปณิธานและปรัชญาการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่พื้นที่ภูมิภาคตะวันตกของประเทศ ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และได้ขยายเพิ่มเติมอีก 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี ชุมพร และระนอง โดยมีรูปแบบของการศึกษาสมัยใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาสาขาวิชาด้านที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา คติชนวิทยา ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ในลักษณะผสมผสานครบถ้วนตามความต้องการของประเทศ และเหมาะสมกับสังคม

วันที่ 27 กรกฎาคม 2540 มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ให้ใช้ที่ราชพัสดุ ณ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 621 ไร่ และได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2540 ให้ย้ายสถานที่ตั้งวิทยาเขตสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร จากจังหวัดราชบุรี มายังตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

96832688_2997290240360370_261

วันที่ 27 ตุลาคม 2543 มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับอนุญาตจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี โดยกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้ใช้พื้นที่เพิ่มเติม จำนวน 200 ไร่ เพื่อรองรับการเรียนการสอนของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2545 โดยคณะแรกที่จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี คือ คณะวิทยาการจัดการ ต่อมาในปีการศึกษา 2546 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้ย้ายนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มาจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และมีคณะวิชาอีก 2 คณะได้เปิดการเรียนการสอน คือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวิทยาลัยนานาชาติ (ปีการศึกษา 2548 วิทยาลัยนานาชาติ ได้ย้ายไปเรียนที่กรุงเทพมหานคร)

สภาพปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีคณะวิชาที่จัดการเรียนการสอน จำนวน 3 คณะวิชา และหน่วยงานสนับสนุน 3 หน่วยงาน ดังนี้

 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
 • หอสมุด วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
 • สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
 • สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน

อาคารสถานที่

อาคารเรียน

phetch01

อาคารเรียนที่ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนของทุกคณะวิชา มีจำนวน 2 หลัง คือ อาคารวิทยบริการ จำนวน 9 ห้อง และอาคารเรียนรวม 2 จำนวน 52 ห้องโดยมีโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยประจำทุกห้องเรียน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง เครื่องฉายภาพ 3 มิติ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ซึ่งในห้องเรียนจะติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกห้อง

โรงอาหาร

phetch02

โรงอาหารที่ให้บริการแก่นักศึกษา มีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงอาหารกลาง และโรงอาหารหอพัก 2

หอพักนักศึกษา

phetch03

หอพักนักศึกษา มีจำนวน 6 หลัง รวม 1,024 ห้อง สามารถรับนักศึกษาได้สูงสุด 3,500 คน แบ่งเป็นหอพักชาย จำนวน 2 หลัง และหอพักหญิง จำนวน 4 หลัง

โรงพลศึกษา สนามกีฬาและสถานที่ออกกำลังกาย

phetch07

โรงพลศึกษา มีจำนวน 1 หลัง เปิดให้บริการในวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30-21.00 น. ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น. นอกจากนี้ ยังมีสนามกีฬาประเภทต่างๆ ไว้ให้บริการ ได้แก่ สนามฟุตบอล สนามฟุตซอล สนามเทนนิส สนามวอลเล่ย์บอล สนามบาสเกตบอล สนามเปตอง ลานกีฬาและลานกิจกรรมหน้าโรงพลศึกษา

สระศิลป์เพชรภิรมย์

phetch05

สระศิลป์เพชรภิรมย์เป็นสระน้ำขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสถานที่สำหรับออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจของนักศึกษา

สวนประติมากรรม

phetch10

ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย เป็นสถานที่แสดงผลงานประติมากรรมที่ได้รับรางวัลจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ซึ่งสร้างสรรค์โดยประติมากรชั้นแนวหน้าของประเทศไทย จำนวน 28 ชิ้น บนพื้นที่ 18 ไร่ และเนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 12 ตุลาคม 2551 ได้มีการจัดสร้างประติมากรรมร่วมสมัย จำนวน 3 ชิ้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างศิลปินไทยและศิลปินต่างชาติ

สถานที่จัดกิจกรรมและทบทวนบทเรียน

phetch09

ตั้งอยู่ระหว่างหอพักนักศึกษาหลังที่ 4-5 โดยมีชื่อเรียกเป็นการภายในว่า “ลานจัน” ใช้สำหรับทำกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และเป็นสถานที่สำหรับท่องตำราและทบทวนบทเรียนของนักศึกษา

เทวาลัยพระคเณศ

phetch12

เทวาลัยพระคเณศ ตั้งอยู่ที่วงเวียนด้านหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ออกแบบโดยอาจารย์ประเวศ ลิมปะรังสี ศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรมไทย ภายในประดิษฐานพระคเณศ ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร ขนาด หน้าตักกว้าง 96 นิ้ว สูง 2 เมตร 20 เซนติเมตร ซึ่งออกแบบและปั้นหล่อโดยอาจารย์เสวต เทศน์ธรรม ประติมากรอาวุโส ศิษย์ท่านศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

phetch06

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนั้น จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ขึ้นที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ณ บริเวณด้านหลังอาคารบริหาร เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติประวัติและปลูกฝังความรักความศรัทธาในผู้มีพระคุณของสถาบันการศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการโดยเอกชน/ผู้ประกอบการภายนอก

phetch11

สิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการโดยเอกชน/ผู้ประกอบการภายนอก ได้แก่ ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น ร้านกาแฟมวลชน ตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหลังหอพัก 5-6 ร้านสะดวกซื้อ ร้านจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียน ตั้งอยู่ที่โรงอาหารหอพัก ร้านซักรีด ตั้งอยู่หอพัก 3-4 ร้านถ่ายเอกสาร ตั้งอยู่ที่หอพัก 1 และอาคารเรียนรวม

การสัญจรภายในวิทยาเขต

phetch08

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี สนับสนุนให้นักศึกษาใช้รถจักรยานในการสัญจรภายในวิทยาเขตฯ ตามนโยบาย Green & Clean Campus โดยได้จัดทำเส้นทางจักรยาน บริเวณถนนคู่ขนานสายในของถนนวงแหวนรูปพัดรอบพื้นที่ส่วนการศึกษา และมีรถรางให้บริการแก่นักศึกษาตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 จำนวน 4 คัน โดยได้จัดทำสถานีจอดรถรางไว้ประตูทางเข้า-ออก ด้านหลังมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาที่พักหอนอกจอดรถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์ไว้ที่ประตูทางออกและใช้บริการรถรางเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย โดยได้จัดสร้างที่รอรถรางไว้ จำนวน 9 จุด

การเดินทาง

รถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง คือ

 • เส้นทางแรก (เส้นพระราม 2) ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ ทางหลวงหมายเลข 35 ผ่านจังหวัด สมุทรสาคร สมุทรสงครามแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรเกษม เส้นทางหลวงหมายเลข 4 พอถึงแยก ชะอําให้ใช้ถนน Bypass ชะอํา - ปราณบุรี เรื่อยมาจนเกือบถึงหัวหิน มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ทาง ขวามือ มีป้าย "ม.ศ.ก." สีขาว ซึ่งเป็น คําย่อชื่อมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นจุดสังเกต รวมระยะทาง ประมาณ 200 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
 • เส้นทางที่สอง ใช้เส้นทางสายเพชรเกษม ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านพุทธมณฑล นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี และใช้ถนนเส้น bypass ชะอํา - ปราณบุรี รวมระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

รถโดยสารประจําทาง จากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี สามารถใช้บริการรถ โดยสารประจําทางปรับอากาศ (ป.1) ได้หลายสาย ดังนี้

 • สายกรุงเทพฯ -ประจวบคีรีขันธ์
 • สายกรุงเทพฯ -บางสะพาน

รถตู้

 • รถตู้บริเวณสถานีขนส่งหมอชิต เป็นรถตู้สายกรุงเทพฯ-ประจวบคีรีขันธ์
 • รถตู้บริเวณสถานีขนส่งสายใต้เก่า เป็นรถตู้สายกรุงเทพฯ-ประจวบคีรีขันธ์, รถตู้สายกรุงเทพฯ-ปราณบุรี

แผนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

petchaburi_map