"สีประจำมหาวิทยาลัย" มาดูกันว่าแต่ละสถาบันใช้สีอะไรและมีความหมายว่าอะไรบ้าง

"สีประจำมหาวิทยาลัย" มาดูกันว่าแต่ละสถาบันใช้สีอะไรและมีความหมายว่าอะไรบ้าง

เพราะในแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นมีเรื่องราวมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นสังคมและวัฒนธรรมภายในก็จะไม่เหมือนกัน ซึ่งนั่นรวมไปถึง สีประจำของมหาวิทยาลัย ด้วย แต่ละมหาวิทยาลัยก็มีที่มาและสีประจำมหาวิทยาลัยที่แตกต่างกันออกไป เรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่า สีประจำมหาวิทยาลัย ของแต่ละสถาบันเป็นสีอะไร แล้วความหมายของแต่ละสีนั้นมีความหมายว่าอย่างไร?

"สีประจำมหาวิทยาลัย" มาดูกันว่าแต่ละสถาบันใช้สีอะไรและมีความหมายว่าอะไรบ้าง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

290px-phra_kiao_colored.svg

สีชมพู เป็นสีประจำมหาวิทยาลัย โดยศาสตราจารย์ ม.ร.ว.สุมนชาติ สวัสดิกุล ได้เสนอว่าชื่อของมหาวิทยาลัย คือ พระปรมาภิไธยเดิมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีพระบรมราชสมภพในวันอังคารและโปรดเกล้าฯ ให้ใช้สีชมพูเป็นสีประจำพระองค์ จึงสมควรอัญเชิญสีประจำพระองค์เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นเกียรติและสิริมงคล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

512px-emblem_of_thammasat_uni

สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีเหลือง-แดง การเลือกสีเหลืองกับแดงนี้ ไม่มีหลักฐานเด่นชัด เพียงแต่ทราบว่า บุคคลสำคัญของมหาวิทยาลัย นายปรีดี พนมยงค์ เป็นผู้เลือก ซึ่งอาจมาจากความต้องการเอาสีเหลือง ซึ่งเป็นสีของศาสนา เหมือนดังธรรมจักรกับสีแดง ซึ่งแสดงความเข้มข้นคือ เลือด ดังปรากฏในเพลงของขุนวิจิตรมาตราว่า "เหลืองของเราคือธรรมประจำจิต แดงของเราคือโลหิตอุทิศให้"

มหาวิทยาลัยมหิดล

logo_mahidol

สีประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ สีน้ำเงิน เป็นสีแห่งความเป็นราชขัติยนุกูลแห่งบรมราชวงศ์ ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชทานเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2512

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

kasetsart_university_rebrande

สีประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คือ สีเขียวใบไม้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

800px-srinakharinwirot_logo.s

สีประจำมหาวิทยาลัย คือสีเทาและสีแดง สีเทา คือ สีของสมอง หมายถึง ความคิดหรือสติปัญญา สีแดง สีของเลือด หมายถึง ความกล้าหาญ สีเทา-แดง จึงหมายถึง มีความกล้าหาญที่จะคิด และมีความคิดอย่างกล้าหาญ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

800px-silpakorn_university_lo

สีเขียวเวอร์ริเดียน หรือที่เรียกตามสีไทยโทนว่า "สีเขียวตั้งแช" เป็นสีของน้ำทะเลระดับลึกที่สุด แต่ในระยะแรกก่อตั้งมหาวิทยาลัยได้กำหนดใช้สีเขียว ซึ่งเป็นสีพื้นป้ายมหาวิทยาลัยป้ายแรก แต่ช่วงนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยมหิดล ก็ใช้สีเขียวเป็นสีประจำมหาวิทยาลัยเช่นกัน จึงมีแนวคิดที่จะสร้างความแตกต่าง และเนื่องจากนักศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ นิยมพารุ่นน้องปี 1 ไปทำกิจกรรมรับน้องที่เกาะเสม็ด จึงได้มีโอกาสชื่นชมสีของน้ำทะเลใส และได้นำมาเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสีที่บ่งบอกถึงความสร้างสรรค์ของชาวศิลปากร

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

293178

สีน้ำเงิน-ทอง ความหมาย สีน้ำเงิน เป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ส่วนสีทอง เป็นเครื่องหมายของความอุดมสมบูรณ์และเจริญรุ่งเรือง สะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

903918_441534022551159_605113

แต่เดิม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้กำหนดให้สีเหลืองและสีน้ำเงินเป็นสีประจำสถาบัน

 • สีเหลือง เป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9
 • สีน้ำเงิน เป็นสีสัญลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์

สืบเนื่องจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลมีการปรับโครงสร้างตาม พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งจึงได้กำหนดสีประจำมหาวิทยาลัยดังนี้

 • สีน้ำเงิน เป็นสีประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • สีเขียว เป็นสีประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • สีม่วง เป็นสีประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • สีแดงเลือดนก เป็นสีประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • สีน้ำเงินเทอร์ควอยส์ (น้ำเงินทะเล) เป็นสีประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • สีทอง เป็นสีประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • สีน้ำตาลทอง เป็นสีประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • สีเหลือง เป็นสีประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • สีแสด เป็นสีประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

cats2

สีประจำมหาวิทยาลัย คือ “สีแสด และ สีเหลือง” โดยสีแสดเป็นสีประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ของไทย พระผู้ทรงริเริ่มแนวคิดสมัยใหม่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย ส่วนสีเหลืองเป็นสีประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระผู้ทรงพระราชทานนามมหาวิทยาลัย

และเมื่อรวมกันจึงเป็นสีที่แสดงถึงความจงรักภักดี และเป็นสีที่แสดงถึงความเคลื่อนไหว ความไม่หยุดนิ่ง ความแข็งแรง ทั้งเป็นสีที่กระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นเปรียบเทียบได้กับเครื่องมือเครื่องจักรที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเครื่องมือเครื่องจักรทั้งหลาย ถือเป็นส่วนสำคัญในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

logo_kmitl

สีประจำสถาบัน คือ “สีแสด” เป็นสีประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ 4 และยังเป็นสีของดอกแคแสด ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำสถาบัน ฯ ด้วย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

kmutnb-logo

สีแดงหมากสุก เป็นสีประจำในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ที่มหาวิทยาลัยอัญเชิญมาเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย และยังตรงกับสีของดอก “ต้นประดู่แดง” ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย จะออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับวันสถาปนามหาวิทยาลัย คือ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ของทุกปีด้วย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1024px-chiang_mai_university_

ภาพสีม่วงดอกรัก ตราช้างและอักษร กำหนดให้ใช้สีม่วงตามสีประจำมหาวิทยาลัย คือ “สีม่วงดอกรัก” ซึ่งเป็นสีผสมของสี MAGENTA กับ สี CYAN ในอัตราส่วน 60:40 โดยมีรหัสสีในระบบ CMYK เป็น M60 C40 หรือรหัสสีในระบบ RGB เป็น R158 G118 B180 และภาพสีเขียว ขอบวงกลม กำหนดให้ใช้สีเขียว (Virlidian) โดยมีรหัสสีในระบบ CMYK เป็น C83 M36 Y100 K29 หรือรหัสสีในระบบ RGB เป็น R40 G100 B40

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

991455

สีเขียว-ขาว-เหลือง เป็นโทนสีที่ใช้อยู่ใน สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วย คือ “พระพิรุณทรงนาค” ซึ่งสัญลักษณ์นี้เป็นเช่นเดียวกันกับของ ม.เกษตรศาสตร์ แต่จะต่างกันตรง พ.ศ.ด้านล่าง คือของแม่โจ้จะเป็น พ.ศ. 2477 “สีเขียว” หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ “สีขาว” หมายถึง ความบริสุทธิ์ของจิตใจ และสีเหลือง หมายถึง รวงข้าวซึ่งเป็นพืชหลักของประเทศไทย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

logo_mfu

สีแดง หมายถึง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัยอย่างไม่มีขอบเขต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

kku_emblem

สีดินแดง อันมีความหมายโยงไปถึงลักษณะ และภูมินามของพื้นที่ซึ่งเป็นเนินดินลูกคลื่นสีแดงหรือที่เรียกว่า "มอดินแดง" อันซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย “มอ” ในความหมายของภาคอีสาน หมายถึงพื้นที่เนินดินสูงที่มีสีแดง อีกนัยหนึ่งมอดินแดง ก็คือ สมญานามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่คนรู้จักกันทั่วไปว่าเป็นมหาวิทยาลัย ที่มีดินสีแดงเป็นส่วนใหญ่

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

800px-02msu_color

สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความดีงาม ความอุดมสมบูรณ์ สีเทา หมายถึง ความคิด หรือ ปัญญา รวมหมายถึง การมีปัญญาและความคิดที่ดีงาม อันนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ubu_logo

สีเหลือง เป็นสีพื้นบนตราประจำมหาวิทยาลัย ที่ใช้สัญลักษณ์เจดีย์ทรงล้านช้าง

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

574481

สีฟ้าคราม โดยสีฟ้าครามเข้ม สื่อความหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ของความรู้และปัญญา ความเป็นอิสระ แรงบันดาลใจ และพลังความคิดสร้างสรรค์ และสีฟ้าครามอ่อน สื่อความหมายถึง บัณฑิตผู้มีความอดทน มุ่งมั่น สงบ และอ่อนน้อม

มหาวิทยาลัยบูรพา

buu-logo11_1

สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีเทา-ทอง สีเทา หมายถึง ความเจริญทางสติปัญญา สีทอง หมายถึง คุณธรรม สีเทา-ทอง หมายถึง บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้ประกอบด้วยสติปัญญา และมีคุณธรรม

มหาวิทยาลัยพะเยา

800px-uplogo

สีม่วงและสีทอง โดยสีม่วง นั้นมาจากสีแดง ที่หมายถึง ชาติ และสีน้ำเงิน ที่หมายถึง พระมหากษัตริย์ ส่วนสีทองนั้นหมายถึง ศาสนา และความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

800px-nu_logo

สีเทา-แสด โดยสีเทา หมายถึงสีของสมอง แปลว่าความคิดหรือปัญญา, สีแสด หมายถึงสีของคุณธรรมและความกล้าหาญ นอกจากนี้ในสีแสดยังประกอบด้วย สีแดง หมายถึงสมเด็จพระนเรศวร แปลว่าความกล้าหาญ และสีเหลือง หมายถึงพระพุทธชินราช แปลว่าคุณธรรม