เหมือนถ่ายนิตยสาร "อะตอมเกมส์" กับตัวแทนนักศึกษาทั่วประเทศ ในธีมผ้าพื้นเมืองอีสาน

เหมือนถ่ายนิตยสาร "อะตอมเกมส์" กับตัวแทนนักศึกษาทั่วประเทศ ในธีมผ้าพื้นเมืองอีสาน

เห็นแล้วบอกเลยว่าทั้งสวยและสะท้อนความเป็นไทยออกมาได้อย่างจริงจังเลยจริงๆ กับภาพการประกวด Science Star Atomic Boy and Girl ของ การแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 28 “ฮักกันเกมส์” โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้นำความสวยงามของผ้าไทยมานำเสนอและสะท้อนถึงวัฒนธรรม จิตวิญญาณและมนต์เสน่ห์ของความเป็นเมืองขอนแก่นได้เป็ยอย่างดี ซึ่งภาพแต่ละภาพนั้นสวยงามและเล่าถึงชีวิตความเป็นอยู่ของแดนอีสานได้เป็นอย่างดี

อะตอมเกมส์

 a1

อะตอมเกมส์ เป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปีพุทธศักราช 2533 ถือกำเนิดโดยแกนนำกลุ่มนิสิต/นักศึกษาในขณะนั้น เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างนิสิต/นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์จากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายในการแข่งขันเพื่อสุขภาพและพลานามัยที่ดี อีกทั้งเพื่อสร้างความสามัคคี ความสนุกสนาน ความสนิทสนมคุ้นเคยกันระหว่างนิสิต/นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์จากสถาบันต่างๆ และเป็นการสานสัมพันธ์เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในด้านต่างๆ ระหว่างมหาวิทยาลัย เช่น ด้านกีฬา วิชาการ และนันทนาการ โดยปัจจุบันมีสถาบัน/มหาวิทยาลัยสมาชิกที่เข้าร่วมการแข่งขันรวม 23 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีคณะกรรมการนิสิต/นักศึกษาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย (กวส.) เป็นผู้ดูแล โดยดำเนินการจัดการแข่งขันมาแล้วทั้งสิ้น 27 ครั้ง และในครั้งที่ 28 นี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน ซึ่งจะทำการจัดการแข่งขันภายใต้ชื่อ “ฮักกันเกมส์ (Hug-Kan Games)”

โดยในปีนี้จัดการแข่งขันภายใต้ชื่อ “ฮักกันเกมส์” Hug-Kan Games ซึ่งได้ให้ความหมายไว้ว่า“ฮัก” คำว่า “ฮัก”ในภาษาอีสาน แปลว่า “รัก”และ “Hug” ในภาษาอังกฤษ แปลว่า “กอด”ดังนั้น “ฮัก” ในที่นี้ จึงแปลโดยรวมว่า ความรัก ความผูกพัน ที่มีให้ซึ่งกันและกัน “กัลป์” คำว่า “กัลป์” แปลว่า กาลเวลาอันยาวนาน “ฮักกันเกมส์” Hug-Kan Games จึงมีความหมายว่า การเชื่อมสัมพันธ์ภายใต้รูปแบบของการแข่งกีฬา เพื่อนำมาซึ่งความรัก ความผูกพันที่ดีต่อกัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และจะยังคงรักและผูกพันกันไปอีกนานแสนนาน ของทั้ง 22 สถาบันนั่นเอง

Science Star Atomic Girl

G01 (ลูกเกด) อัจฉราพร อินนะระ | ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยศิลปากร

g1

G02 (บิว) กฤษณา จันทร์เสงี่ยม | ตัวแทนจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

g2

G03 (น้ำหวาน) ภัทราภรณ์ ว่องระวัง | ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

g3

G05 (ปาย) ธัญญาเรศ เทศสาย | ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

g5

G06 (หมิงหมิง) ชัญญา ศิรินภาพันธ์ | ตัวแทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

g6

G07 (แสตมป์) มนชิดา ลิขิตปถัมภ์ | ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล

g7

G08 (ป๊อกแป๊ก) ศิริกัญญา พุฒิเพ็ญ | ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

g8

G09 (ฟ้า) ณัฐกานต์ อนุชิตชาญชัย | ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

g9

G10 (แอน) จุฬาลักษณ์ นวลศรี | ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

g10

G11 (ไข่มุก) ฐิติรัตน์ กาญบรรจง | ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

g11

G12 (ปิ่น) รัชพร แสงบุญเรือง | ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

g12

Science Star Atomic Boy

B01 (กร) กร สุขพูลผลเจริญ | ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยศิลปากร

b1

B02 (เจ) ธนันกร ทองหลิ้ม | ตัวแทนจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

b2

B03 (จู๊ส) อุกฤษณ์ เอี่ยมขจรศิริ | ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

b3

B05 (กัน) กัลป์ อมรรตัยกุล | ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

b5

B06 (ตี๋เสือ) วิชญา เอื้อวิชญาแพทย์ | ตัวแทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

b6

B07 (เกีย) วิภาวัส สายวิสัย | ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล

b7

B08 (อิท) อิทธิกร บุญโยรัตน์ | ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

b8

B09 (เบรฟ) กนกพล นันทวิสุทธิ์ | ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

b9

B10 (นั้ง) สันติเทพ เหลืองวิบูลย์พร | ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

b10

B11 (ซี) จักรี นาพันธ์ | ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

b11

B12 (ปลื้ม) ศิวกร มะโนธรรม | ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

b12

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus