"ฟอนต์แห่งชาติ" รวมฟอนต์ ทั้ง 13 ฟอนต์ที่เป็นมาตรฐานของประเทศไทย

"ฟอนต์แห่งชาติ" รวมฟอนต์ ทั้ง 13 ฟอนต์ที่เป็นมาตรฐานของประเทศไทย

ฟอนต์แห่งชาติ หรือมักเรียกในภาษาปากว่า ฟอนต์ซิป้า ("ซิป้า" เป็นชื่อย่อในภาษาอังกฤษของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ) เป็นชุดแบบอักษรสิบสามแบบ ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เผยแพร่หลังจากจัดประกวดแล้ว เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและสร้างสรรค์ชุดแบบอักษรอันเป็นอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ

ที่มาของฟอนต์แห่งชาติ

วันที่ 7 กันยายน 2553 คณะรัฐมนตรีของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีมติให้หน่วยงานฝ่ายบริหารทั้งหมดใช้ชุดแบบอักษร "TH Sarabun PSK" เป็นมาตรฐานเดียวกัน แทนที่ชุดแบบอักษรเดิมที่ซื้อมาจากบริษัทเอกชน เช่น ชุดแบบอักษร "Angsana New", "Browallia New", "Cordia New" และ "EucrosiaUPC" ตาม "โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย" ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอโดยให้เหตุผลว่า "ปัจจุบัน ส่วนราชการมีการใช้ฟอนต์อย่างหลากหลาย ไม่มีมาตรฐานในเอกสารทางราชการ อีกทั้งการใช้มาตรฐานฟอนต์ของบริษัทเอกชนที่ผูกขาดลิขสิทธิ์อาจมีปัญหาเรื่องการฟ้องร้องละเมิดลิขสิทธิ์ได้" ทั้งนี้ มีคำสั่งให้หน่วยงานฝ่ายบริหารติดตั้งชุดแบบอักษรดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 และได้ขอความร่วมมือไปยังฝ่ายนิติบัญญัติและตุลาการให้สนับสนุนการใช้ชุดแบบอักษรนี้ด้วย ดังนั้นราชกิจจานุเบกษาเปลี่ยนจากชุดแบบอักษร "Angsana New" มาใช้ "TH Sarabun PSK" ตามนโยบายของรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554

ชุดแบบอักษรทั้ง 13 ฟอนต์ ประกอบด้วย

 1. TH Sarabun PSK ออกแบบโดย ศุภกิจ เฉลิมลาภ (ต่อมาปรับปรุง และเผยแพร่เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 ในชื่อ "TH Sarabun New")
 2. TH Chamornman ออกแบบโดย เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช
 3. TH Krub ออกแบบโดย เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช
 4. TH Srisakdi ออกแบบโดย ทีมอักษราเมธี
 5. TH Niramit AS ออกแบบโดย ทีมอักษราเมธี
 6. TH Charm of AU ออกแบบโดย กัลยาณมิตร นรรัตน์พุทธิ
 7. TH Kodchasan ออกแบบโดย กัลย์สุดา เปี่ยมประจักพงษ์
 8. TH K2D July8 ออกแบบโดย กานต์ รอดสวัสดิ์
 9. TH Mali Grade 6 ออกแบบโดย สุดารัตน์ เลิศสีทอง
 10. TH Chakra Petch ออกแบบโดย ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ
 11. TH Bai Jamjuree CP ออกแบบโดย ทีม PITA (รพี สุวีรานนท์ และวิโรจน์ จิรพัฒนกุล)
 12. TH KoHo ออกแบบโดย กลุ่ม ก-ฮ (ขาม จาตุรงคกุล, กนกวรรณ แพนไธสง และขนิษฐา สิทธิแย้ม)
 13. TH Fah Kwang ออกแบบโดย ทีมสิบเอ็ด (กิตติ ศิริรัตนบุญชัย และนิวัฒน์ ภัทโรวาสน์)

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus