"ค่าเทอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ส่องค่าเทอม ม.ชั้นนำย่านบางเขน

"ค่าเทอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ส่องค่าเทอม ม.ชั้นนำย่านบางเขน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของรัฐ ที่เปิดสอนหลักสูตรทางด้านการเกษตร แรกเริ่ม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดสอนเฉพาะด้านการเกษตรเท่านั้น แต่ต่อมาได้ขยายสาขาวิชาครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ซึ่งต้องบอกเลยว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและมีประวัติที่น่าสนใจอีกหนึ่งแห่งของประเทศไทยเลยทีเดียว โดยในคร้้งนี้เราก็จะพาส่องค่าเทอมของมหาวิทยาลัยแห่งนี้กันซะหน่อยว่า ถ้าอยากเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งนี้ ต้องเตรียมค่าเสียหายไว้กี่บาท

ค่าเทอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ –12,900บาท
(บริหารบัญชี ภาคพิเศษ) –34,700บาท

คณะมนุษยศาสตร์ –12,900บาท
(มนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ) –33,200บาท
(มนุษยศาสตร์ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ นานาชาติ) –51,700บาท
(มนุษยศาสตร์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ นานาชาติ) –49,000บาท

คณะศึกษาศาสตร์ -12,900บาท

คณะเศรษฐศาสตร์ –12,900บาท
(เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ) –34,700บาท
(ธุรกิจการเกษตร ,เศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคพิเศษ) –31,200บาท
(เศรษฐศาสตร์การประกอบการ นานาชาติ) –65,700บาท

คณะสังคมศาสตร์ –12,900บาท
(สังคมศาสตร์ ภาคพิเศษทุกสาขายกเว้นจิตวิทยาและภูมิศาสตร์) –35,000บาท
(จิตวิทยาและภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ) –36,500บาท

คณะเกษตร –14,300บาท
(คณะเกษตร หลักสูตรเกษตรเขตร้อน) –55,000บาท

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ –14,300บาท

คณะประมง -14,300บาท

คณะวนศาสตร์ -14,300บาท

คณะวิทยาศาสตร์ -16,300บาท
(คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ – ภาคพิเศษ) –45,700บาท

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ –16,300บาท

คณะสัตวแพทยศาสตร์ –16,300บาท

คณะอุตสาหกรรมเกษตร –16,300บาท
(อุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ) –37,700บาท

คณะวิศวะกรรมศาสตร์ –17,300บาท
(วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ) –36,700บาท
(วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ) –60,700บาท
(วิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาต่ออีก 1 ปริญญา) –17,300บาท
(วิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาบางรายวิชา) –17,300บาท

คณะวิศวะกรรมศาสตร์ กำแพงแสน –17,300บาท

คณะเกษตร กำแพงแสน -14,300บาท

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ –12,900บาท

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(กลุ่มวิทยาศาสตร์) –16,300บาท
(กลุ่มสังคมศาสตร์) –12,900บาท

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา –16,300บาท

คณะสิ่งแวดล้อม –16,300บาท