คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2563 และ คำขวัญวันเด็กจากนายกทุกปีที่ผ่านมา

คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2563 และ คำขวัญวันเด็กจากนายกทุกปีที่ผ่านมา

วันเด็กแห่งชาติ ในไทย ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการที่ไม่ได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป มีการให้ คำขวัญวันเด็ก ทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีไทย เริ่มต้นจัดงานวันเด็กครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 โดยได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2506 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยเริ่มจัดงานวันเด็กในปี พ.ศ. 2508 เป็นต้นมา

ซึ่งในครั้งนี้เราก็จะพาเพื่อนๆ มาย้อนอดีตดู คำขวัญวันเด็ก ของประเทศไทย จากนายกไทย ตั้งแต่ปี 2499 ถึงปัจจุบัน มาให้อ่านกัน มาย้อนความหลังกันหน่อยว่า คำขวัญวันเด็ก ปีไหนที่เราจำกันได้บ้าง

จอมพล ป.พิบูลสงคราม

 • พ.ศ.2499 “จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม”

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

 • พ.ศ.2502 “ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า”
 • พ.ศ.2503 “ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด”
 • พ.ศ.2504 “ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย”
 • พ.ศ.2505 “ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด”
 • พ.ศ.2506 “ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด”

จอมพลถนอม กิตติขจร

 • พ.ศ.2507 ไม่มีคำขวัญ เนื่องจากงดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
 • พ.ศ.2508 “เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี”
 • พ.ศ.2509 “เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะบากบั่น และสมานสามัคคี”
 • พ.ศ.2510 “อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรงดีมีความประพฤติเรียบร้อย”
 • พ.ศ.2511 “ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย เฉลียวฉลาดและรักชาติยิ่ง”
 • พ.ศ.2512 “รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ”
 • พ.ศ.2513 “เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส”
 • พ.ศ.2514 “ยามเด็กจงหมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ”
 • พ.ศ.2515 “เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ”
 • พ.ศ.2516 “เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ”

นายสัญญา ธรรมศักดิ์

 • พ.ศ.2517 “สามัคคีคือพลัง”
 • พ.ศ.2518 “เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี”

หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช

 • พ.ศ.2519 “เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดี มีวินัย เสียแต่บัดนี้”

นายธานินทร์ กรัยวิเชียร

 • พ.ศ.2520 “รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย”

พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

 • พ.ศ.2521 “เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง”
 • พ.ศ.2522 “เด็กไทยคือหัวใจของชาติ”
 • พ.ศ.2523 “อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย”

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

 • พ.ศ.2524 “เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม”
 • พ.ศ.2525 “ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย”
 • พ.ศ.2526 “รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัดมีวินัยและคุณธรรม”
 • พ.ศ.2527 “รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดีมีความคิดสุจริตใจมั่น หมั่นศึกษา”
 • พ.ศ.2528 “สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม”
 • พ.ศ.2529 “นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัดใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม”
 • พ.ศ.2530 “นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัดใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม”
 • พ.ศ.2531 “นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัดใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม”

พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ

 • พ.ศ.2532 “รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม”
 • พ.ศ.2533 “รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม”
 • พ.ศ.2534 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา”

นายอานันท์ ปันยารชุน

 • พ.ศ.2535 “สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม”

นายชวน หลีกภัย

 • พ.ศ.2536 “ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม”
 • พ.ศ.2537 “ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม”
 • พ.ศ.2538 “สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม”

นายบรรหาร ศิลปอาชา

 • พ.ศ.2539 “มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด”

พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ

 • พ.ศ.2540 “รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด”

นายชวน หลีกภัย

 • พ.ศ.2541 “ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย”
 • พ.ศ.2542 “ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย”
 • พ.ศ.2543 “มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย”
 • พ.ศ.2544 “มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย”

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

 • พ.ศ.2545 “เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส”
 • พ.ศ.2546 “เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี”
 • พ.ศ.2547 “รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียนรักสิ่งดี ๆ อนาคตดีแน่นอน”
 • พ.ศ.2548 “เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่านขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด”
 • พ.ศ.2549 “อยากฉลาด ต้องขยันอ่านขยันคิด”

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

 • พ.ศ.2550 “มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข”
 • พ.ศ.2551 “สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้เชิดชูคุณธรรม”

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

 • พ.ศ.2552 “ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี”
 • พ.ศ.2553 “คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม”
 • พ.ศ.2554 “รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ”

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

 • พ.ศ.2555 “สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี”
 • พ.ศ.2556 “รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน”คำขวัญวันเด็ก
 • พ.ศ.2557 “กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง”

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 • พ.ศ. 2558 “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต”
 • พ.ศ. 2559 “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต”
 • พ.ศ. 2560 “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”
 • พ.ศ. 2561 “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”
 • พ.ศ. 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”
 • พ.ศ. 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”