จะไม่ทนเพราะมหิดลแพงมาก 63 ตัวแทนผู้เข้าประกวด ดาวเดือนมหาวิทยาลัยมหิดล งานดีจริงจัง

จะไม่ทนเพราะมหิดลแพงมาก 63 ตัวแทนผู้เข้าประกวด ดาวเดือนมหาวิทยาลัยมหิดล งานดีจริงจัง

หลังจากที่ค้นหาตัวแทนของแต่ละคณะกันไปแล้ว ในตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เหล่าตัวแทนของคณะจะต้องเข้าไปแข่งขันกันต่อในระดับมหาวิทยาลัยกันแล้ว โดยล่าสุดนั้นทาง มหาวิทยาลัยมหิดล เขาก็ได้เปิดตัว 63 ตัวแทนผู้เข้าประกวด ดาวเดือนมหาวิทยาลัย กิจกรรม Mahidol Freshy Boy&Girl 2018 ออกมาเป็นที่เรียบร้อย บอกได้เลยว่าแต่ละคนแต่ละคณะนั้นคัดมาดีจริงอะไรจริง เรามาดูตัวแทนผู้เข้าประกวด ดาวเดือนมหาวิทยาลัยมหิดล ในปีนี้มาให้ดูกัน เรามาดูกันเลย

63 ตัวแทนผู้เข้าประกวด ดาวเดือนมหาวิทยาลัยมหิดล

M01

 1-1

นายจารุวิทย์ ลัดลอด
ฟิว (Fill)
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
(College of Sports Science and Technology : SS)

U01

 1-2


นางสาววิวรรธณี เวชกิจวาณิชย์
เวเฟอร์ (Wafer)
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
(College of Sports Science and Technology : SS)

M02

 2-1


นายกรธวัช ตันชวลิต
กร (Korn)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
(Faculty of Medicine Siriraj Hospital : SI)

U02

 2-2


นางสาวปาลิดา วาณิชย์เจริญชัย
มิว (Mew)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
(Faculty of Medicine Siriraj Hospital : SI)

M03

 3-1


นายอริญชย์ อินอ่ำ
ไนซ์ (Nice)
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
(Faculty of Environment and Resource Studies : EN)

U03

 3-2


นางสาวธนิดา ยอดเกวียน
เอิน (Earn)
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
(Faculty of Environment and Resource Studies : EN)

M04

 4-1


นายพิชานนท์ อินทร์แพง
ไนซ์ (Nice)
สถาบันพระบรมราชชนก
(Praboromrajchanok Institute : PI)

U04

 4-2


นางสาวแพทรียา เกตุสวัสดิวงศ์
แพทตี้ (Patty)
สถาบันพระบรมราชชนก
(Praboromrajchanok Institute : PI)

M05

 5-1


นายพฤฒิพล นาคใหญ่
นิกก์ (Nigg)
คณะโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
(Amnatcharoen campus : AM)

U05

 5-2


นางสาวระลินทิพย์ วงษ์ลา
เพ็กกี้ (Pekky)
คณะโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
(Amnatcharoen campus : AM)

M06

 6-1


นายธัชชัย เฮียงก่อ
คิว (Kiw)
คณะพยาบาลศาสตร์
(Faculty of Nursing : NS)

U06

 6-2


นางสาวสิริพร อันศิริมงคล
แอน (Ann)
คณะพยาบาลศาสตร์
(Faculty of Nursing : NS)

M07

 7-1


นายณัฐวุฒิ เทียมศิริ
ฟิล์ม (Film)
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
(Faculty of Social Sciences and Humanities : SH)

U07

 7-2


นางสาวเขมจิรา ภักดีพิน
ฝ้าย (Fai)
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
(Faculty of Social Sciences and Humanities : SH)

M08

 8-1


นายแทนไท หรรษภิญโญ
แทนไท (Tantai)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
(Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital : RA)

U08

 8-2


นางสาวธณัฐชา ภูษณปัญญา
แกลดดี้ (Gladdy)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
(Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital : RA)

M09

 9-1


นายพชรพล สายสมาน
ปอมม์ (Pom)
วิทยาลัยศาสนศึกษา
(College of Religious Studies : CRS)

U09

 9-2


นางสาวนันทภรณ์ กออำไพ
จูน (June)
วิทยาลัยศาสนศึกษา
(College of Religious Studies : CRS)

M10

 10-1


นายเตชินท์ จอมดวง
ขลุ่ย (Khlui)
คณะเภสัชศาสตร์
(Faculty of Pharmacy : PY)

U10

 10-2


นางสาวชาติญา พรฤทธิพล
ไอซ์ (Ice)
คณะเภสัชศาสตร์
(Faculty of Pharmacy : PY)

M11

 11-1


นายรักสยาม อนุรักษ์วงศ์ศรี
ฮิวโก้ (Hugo)
คณะทันตแพทยศาสตร์
(Faculty of Dentistry : DT)

U11

 11-2


นางสาวกุลภัทร์ วิสุทธิเทพกุล
ลิลลี่ (Lily)
คณะทันตแพทยศาสตร์
(Faculty of Dentistry : DT)

M12

 12-1


นายธนพนธ์ เจียรดา
เสือ (Sua)
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
(Ramathibodi school of nursing Faculty of medicine Ramathibodi hospital : NR)

U12

 12-2


นางสาวตัญญภัค แดนวงตร
ปริม (Prim)
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
(Ramathibodi school of nursing Faculty of medicine Ramathibodi hospital : NR)

M13

 13-1


นายปีชนก นุ่มลมุล
ปีเตอร์ (Peter)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
(College of Music : MS)

U13

 13-2


นางสาวพัทธมน พรหโมปการ
ยาหยี (Yayee)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
(College of Music : MS)

M14

 14-1


นายชนาธิป สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
อั๋น (Unn)
วิทยาลัยนานาชาติ
(College of International : IC)

U14

 14-2


นางสาวรสริน สุทธิวิไลรัตน์
โรส (Rose)
วิทยาลัยนานาชาติ
(College of International : IC)

M15

 15-1


นายรุจิกร เนคมานุรักษ์
โฟร์ท (Fourth)
คณะเเพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาปฎิบัติการฉุกเฉินการเเพทย์
(Faculty of medicine Ramathibodi hospital , Bachelor of science in emergency medical operation : RAER)

U15

 15-2


นางสาวกัญญาณัฐ บุญปรางค์
เฟิร์ส (First)
คณะเเพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาปฎิบัติการฉุกเฉินการเเพทย์
(Faculty of medicine Ramathibodi hospital , Bachelor of science in emergency medical operation : RAER)

M16

 16-1


นายหิรัญ หาญวิญญานันท์
แบงค์ (Bank)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขา กายอุปกรณ์
(Faculty of Medicine Siriraj Hospital,Prosthetics and Orthotics: SIPO)

U16

 16-2


นางสาวปภาดา บูรพเกียรติ์
มายด์ (Mild)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขากายอุปกรณ์
(Faculty of Medicine Siriraj Hospital,Prosthetics and Orthotics: SIPO)

M17

 17-1


นายศักดิ์สิริ สุวรรณรัตน์
ซิน (Zin)
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค
(Faculty of Medical Technology Bachelor of Radiological Technology : RT)

U17

 17-2


นางสาวปภาวี นิโรบลสถาพร
เฟิร์น (Fern)
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค
(Faculty of Medical Technology Bachelor of Radiological Technology : RT)

M18

 18-1


นายไดสุเกะ โอกาเบ้
พูห์ (Pooh)
คณะศิลปศาสตร์
(Faculty of Liberal Arts : LA)

U18

 18-2


นางสาววรันธร คาระวะ
แอ๊นท์ (Ant)
คณะศิลปศาสตร์
(Faculty of Liberal Arts : LA)

M19

 19-1


นายวิภาวัส สายวิสัย
เกีย (Kia)
คณะวิทยาศาสตร์
(Faculty of Science : SC)

U19

 19-2


นางสาวมนชิดา ลิขิตปถัมภ์
แสตมป์ (Stamp)
คณะวิทยาศาสตร์
(Faculty of Science : SC)

M20

 20-1


นายคณิศร ศุภชนานนท์
โค้ก (Coke)
คณะกายภาพบำบัด
(Faculty of Physical Therapy : PT)

U20

 20-2


นางสาวรมิตา ศรีสุขโข
แป้ง (Pang)
คณะกายภาพบำบัด
(Faculty of Physical Therapy : PT)

M21

 21-1


นายอัครนันท์ พหลโยธิน
แสต็กเกอร์ (Stacker)
คณะโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
(NakhonsawanCampus : NW)

U21

 21-2


นางสาวจิราวรรณ อินทร์โพธิ์
ดรีม (Dream)
คณะโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
(NakhonsawanCampus : NW)

M22

 22-1


นายกฤษฏ์ ชูศิลป์กุล
แฮม (Ham)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
(Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Communication Sciences and Disorders : CD)

U22

 22-2


นางสาวณัฐนิช โกศินานนท์
เพจเจอร์ (Pager)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
(Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Communication Sciences and Disorders : CD)

M23

 23-1


นายนพเดช นาคศรีสังข์
ปลื้ม (Pluem)
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์
(Faculty of Medical Technology : MT)

U23

 23-2


นางสาวทิพรดา วจีสัตยานุรักษ์
พิม (Pim)
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์
(Faculty of Medical Technology : MT)

M24

 24-1


นายอัครวัตร ไชยคำภา
โอม (Ohm)
คณะวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
(HRH Princess chulabhorn College of Medical Science : PC)

U24

 24-2


นางสาวชเนตนันท์ บุญญทองรัตน์
แพร (Pare)
คณะวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
(HRH Princess chulabhorn College of Medical Science : PC)

M25

 25-1


นายทัตเทพ พัฒนวโรดม
เค (K)
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
(Mahidol University Kanchanaburi Campus : KA)

U25

 25-2


นางสาวนพัญฐรัศ หงษ์แสนยาธรรม
มายด์ (Mind)
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
(Mahidol University Kanchanaburi Campus : KA)

M26

 26-1


นายวรท ชัยเนตร
เกมส์ (Game)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
(Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine programme : SITT)

U26

 26-2


นางสาวอินชญาณ์ วงค์อัศวเทพชัย
แพม (Pam)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
(Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine programme : SITT)

M27

 27-1


นายกิตติเมศ โปษณพันธุ์
อั้ม (Aum)
คณะสัตวแพทยศาสตร์
(Faculty of Veterinary Science: VS)

U27

 27-2


นางสาวปิยมาศ หนูขำ
เจน (Jane)
คณะสัตวแพทยศาสตร์
(Faculty of Veterinary Science : VS)

M28

 28-1


นายสหรัฐ กลิ่นเกษร
โน้ต (Note)
คณะสาธารณสุขศาสตร์
(Faculty of Public Health : PH)

U28

 28-2


นางสาวปพิชญานันท์ สมสุขไพเราะ
จูน (June)
คณะสาธารณสุขศาสตร์
(Faculty of Public Health : PH)

M29

 29-1


Mr.Soksedtha Ly
จีที (GT)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Faculty of Information and Communication Technology : ICT)

U29

 29-2


นางสาวจันสิดา มกรานนท์
เตย (TOEY)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Faculty of Information and Communication Technology : ICT)

M30

 30-1


นายกันตณัฐ ปุณยหทัยกุล
ฟิว (Few)
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
(Faculty of medicine Vajira hospital, Navamindradhiraj University : BM)

U30

 30-2


นางสาวขวัญชนก เตชะสมบูรณากิจ
เฟย์ (Fay)
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
(Faculty of medicine Vajira hospital, Navamindradhiraj University : BM)

M31

 31-1


นายนรินทร์ธร ศรีวรรณ
เฟิสท์ (First)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
(Faculty of Engineering : EG)

U31

 31-2


นางสาวชัญญา เอกอรุณพร
โมโม (Momo)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
(Faculty of Engineering : EG)

U32

 32


นางสาวภิรมณ ทักษิณาวงศ์
ลิลลี่ (Lily)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
(Medical Educational Technology ,Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University : ET)

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus