เปิด "ค่าเทอม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" มาดูกันว่าเรียนที่นี่ต้องเตรียมกี่บาท

เปิด "ค่าเทอม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" มาดูกันว่าเรียนที่นี่ต้องเตรียมกี่บาท

แน่นอนว่าเมื่อพูดถึงมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทยนั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็คงจะอยู่อันดับต้นๆ ในความคิดของหลายคนนั่นเอง ซึ่งแน่นอนว่าธรรมศาสตร์ไม่ได้มีดีแค่เรื่องการให้ความรู้ แต่ว่ายังมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีเหมาะกับการเรียนอีกด้วย ถ้าใครวางแผนที่จะเรียนธรรมศาสตร์กันอยู่ หรือผู้ปกครองที่ต้องจ่ายเงินให้กับลูกๆ ลองมาดูกันหน่อยดีกว่าว่า ค่าเทอม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นั้นอยู่ที่กี่บาท จะได้เตรียมเงินเอาไว้ให้เรียบร้อย

อัตราค่าทำเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แบบเหมาจ่าย

imgs07

นิติศาสตร์

ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อภาค 13,800 บาท

นิติศาสตร์ (ลำปาง)

ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อภาค 18,800 บาท

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อภาค 14,200 บาท

รัฐศาสตร์

ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อภาค 13,000 บาท

เศรษฐศาสตร์

ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อภาค 14,200 บาท

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อภาค 13,800 บาท

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ลำปาง)

ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อภาค 18,800 บาท

ศิลปศาสตร์

ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อภาค 15,300 บาท

วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อภาค 14,800 บาท

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อภาค 13,000 บาท

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อภาค 17,300 บาท

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ลำปาง)

ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อภาค 22,300 บาท

วิศวกรรมศาสตร์

ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อภาค 18,200 บาท

แพทยศาสตร์

ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อภาค 21,100 บาท

แพทย์ศาสตร์ (แผนไทย)

ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อภาค 16,800 บาท

สหเวชศาสตร์

ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อภาค 16,500 บาท

ทันตแพทยศาสตร์

ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อภาค 21,200 บาท

พยาบาลศาสตร์

ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อภาค 15,800 บาท

ศิลปกรรมศาสตร์

ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อภาค 17,000 บาท

ศิลปกรรมศาสตร์ (ลำปาง)

ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อภาค 22,100 บาท

สาธารณสุขศาสตร์

ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อภาค 16,500 บาท

เภสัชศาสตร์

ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อภาค 52,000 บาท

วิทยาลัยสหวิทยาการ (ลำปาง)

ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อภาค 18,000 บาท

หมายเหตุ

solarroof

1. ในภาคการศึกษาปกติจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต คณะสายสังคมศาสตร์จดทะเบียนสูงสุดไม่เกิน 22 หน่วยกิต คณะสายวิทยาศาสตร์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตจดทะเบียนสูงสุดไม่เกิน 22 หน่วยกิต

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง หน่วยกิตละ 2,000 บาท (ประมาณ ภาคละ 50,000 – 60,000 บาท) เฉพาะหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง (หลักสูตรนานาชาติ) หน่วยกิตละ 5,000 บาท (ประมาณภาคละ 110,000– 120,000 บาท)

3. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร อัตราค่าธรรมเนียมสูงกว่าภาคปกติ วิชาบรรยายหน่วยกิตละ 3,060 บาท วิชาปฏิบัติหน่วยกิตละ 4,080 บาท ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 27,805 บาท ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา (จ่ายคร้ังเดียว) 400 บาท ค่าประกันทรัพยสินเสียหาย (จ่ายคร้ังเดียว) คืนให้เมื่อสำเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพนักศึกษา 5,000 บาท รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา และโครงการทุนการศึกษา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.siit.tu.ac.th

4. โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอัตรา ค่าธรรมเนียม สูงกว่าโครงการปกติ

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ TEP, TEPE และ AUTO ค่าจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา หน่วยกิตละ 2,500 บาท ค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท ค่าธรรมเนียมในการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในความร่วมมือเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยในความร่วมมือกำหนด

6. วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการปกติ หลักสูตรภาษาไทย หน่วยกิตละ1,500 บาท (ประมาณ ภาคละ 45,000 – 50,000 บาท ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดหลักสูตรปริญญาตรี 3.5 ปี จำนวน 325,360 บาท และปริญญาตรี-โทต่อเนื่อง5 ปี จำนวน 510,280 บาท) หลักสูตรนานาชาติหน่วยกิตละ 2,500 บาท (ประมาณ ภาคละ 48,000 –53,000 บาท ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดหลักสูตร 4 ปี จำนวน 448,120 บาท)

7.โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์-ศูนย์ลำปาง สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ เป็นหลักสูตรภาคพิเศษ ค่าใช้จ่ายประมาณ ภาคแรก 45,000 บาท และภาคสอง 26,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร3 ปีครึ่ง (แบ่งเป็น 7 ภาคการศึกษาปกติและ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ประมาณ 260,000 บาท)

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus