กยศ. คืออะไร แล้วสำคัญยังไงกันนะ?

กยศ. คืออะไร แล้วสำคัญยังไงกันนะ?

700
 

กยศ. หรือ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คือหน่วยในใบกำกับของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา โดยการให้กู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และนักเรียน นักศึกษาจะต้องชำระหนี้คืนพร้อมดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดเมื่อจบการศึกษาแล้ว

อยากได้ทุน กยศ ต้องทำยังไง?


การจะขอทุน กยศ. นั้นต้องมารู้จักประเภทผู้กู้ยืมกองทุนก่อน ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่

 • ผู้กู้ยืมรายใหม่
 • ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา
 • ผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี


ขั้นตอนในการกู้ยืม กยศ.

1. ผู้กู้ยืมลงทะเทียบรับรหัสผ่าน

 • โดยขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่เท่านั้น

2. ผู้กู้ยืมยื่นแบบคำขอกู้ยืม

 • ผู้กู้รายใหม่และรายเก่า ต้องยื่นใบคำขอกู้ยืมภายในเวลาที่กองทุนกำหนด

3. สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติ

 • ตรวจสอบคุณสมบัติ สัมภาษณ์และคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาผู้มีสิทธิกู้ยืม

4. สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงินกู้ยืมทั้งปี

 • สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงินกู้ยืมทั้งปีลงในระบบ e-Studentloan

5. สถานศึกษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืม

 • สถานศึกษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมลงในระบบ e-Studentloan

6. ผู้กู้ยืมทำสัญญากู้ยืมเงิน

 • ผู้กู้ยืมรายใหม่หรือรายเก่าที่เปลี่ยนระดับหรือเปลี่ยนสถานศึกษา ต้องบันทึกและพิมพ์สัญญากู้ยืมเงินในระบบ e-Studentloan และส่งสัญญาพร้อมเอกสารประกอบที่ได้ลงนามแล้วให้สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง

7. สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา

 • เมื่อตรวจสอบแล้ว สถานศึกษาจะส่งข้อมูลลงในระบบ e-Studentloan พร้อมลงนามในสัญญา

8. ผู้กู้ยืมบันทึกค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

 • ค่าใช้จ่ายจะต้องไม่เกินจำนวนที่สถานศึกษาเรียกเก็บจริงในระบบ e-Studentloan

9. สถานศึกษาพิมพ์แบบลงทะเบียนให้ผู้กู้ลงนาม

 • สถานศึกษาลงทะเบียนในระบบพร้อมกับพิมพ์แบบลงทะเบียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนาม

10. สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันข้อมูลของแบบลงทะเบียน

 • สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันข้อมูลของแบบลงทะเบียน แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพในระบบ e-Studentloan

11. สถานศึกษานำส่งสัญญาและแบบลงทะเบียนฯ ให้ธนาคาร

 • สถานศึกษารวบรวมสัญญาและเอกสารประกอบสัญญากู้ยืมและแบบลงทะเบียนฯ จัดส่งผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม

กยศ. คืออะไร แล้วสำคัญยังไงกันนะ?

การชำระหนี้และดอกเบี้ย กยศ. เป็นอย่างไร?

ผู้กู้ยืมจะต้องชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนหลังจากที่สำเร็จหรือเลิกการศึกษาแล้ว 2 ปี และต้องชำระให้เสร็จภายในเวลา 15 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี

ข้อดี ของการกู้ กยศ.

 • ดอกเบี้ยในการชำระหนี้คืนต่ำ
 • เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาที่ขาดทุนคุณทรัพย์จริงๆ ได้ศึกษาเล่าเรียน

ข้อเสีย ของการกู้ กยศ.

 • ขั้นตอนการขอทุนค่อนข้างยากในปัจจุบันเนื่องจากมีผู้กู้หลายรายที่ไม่ผ่อนชำระหนี้คืนหลังจากเวลาที่กำหนด ทำให้ผู้กู้รายใหม่นั้นมีสิทธิรับเงินกู้ได้ยากขึ้น

 

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus