"TOP10 มหาวิทยาลัยไทย" ในการจัดอันดับสุดยอดมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกปี 2018

"TOP10 มหาวิทยาลัยไทย" ในการจัดอันดับสุดยอดมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกปี 2018

uinversity

ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยไทยในครั้งนี้ได้รวบรวมมาจากคะแนนทั้งหมดของอันดับสุดยอดมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก 

ซึ่งการจัดอันดับนี้ รายงานผลโดย สถาบัน Round University Ranking (RUR) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ตั้งอยู่ที่ กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย  ซึ่งรายงานผลคะแนนรวมของมหาวิทยาลัยทั้งหมด

ในประเทศไทย มหาวิทยาลัยที่น่าสนใจคือ มหาวิทยาลัยมหาสารคามติดอันดับ 10 เป็นครั้งแรกขอวประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 779 ของโลก 

โดยการจัดอันดับมีตัวชี้วัด 20 ตัวชี้วัด ใน 4 ด้าน คือ ด้านการสอน (Teaching) การวิจัย (Research) ด้านความเป็นนานาชาติ (International Diversity) และด้านความยั่งยืนทางการเงิน (Financial Sustainability)

วันนี้ทาง Sanook! Campus จะพาไปดู 10 อันดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทย ในการจัดอันดับสุดยอดมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในปี 2018 นี้จะมีมหาวิทยาลัยไหนบ้างไปดูกัน

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยมหิดล

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

7. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ซึ่งการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกนั้น ได้เริ่มจัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จากบริษัท Clarivate Analytics ซึ่งเผยแพร่ผลการจัดอันดับที่เว็บไซต์ roundranking.com

 

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus