สิ่งที่ควรรู้ สำหรับการสอบ GAT/PAT 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561

สิ่งที่ควรรู้ สำหรับการสอบ GAT/PAT 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

gatpat

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ได้กำหนดการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้

1. การสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 กำหนดสอบระหว่างวันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 

2. การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 กำหนดสอบระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2561

ซึ่งเป็นการกำหนดการสอบให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศที่ยึดหลักการสำคัญ ให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนจนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6

GAT/PAT ปีการศึกษา 2561  แตกต่างจากปีการศึกษาที่ผ่านมาอย่างไร

1.   ลดการสอบเหลือการสอบเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น

2.   เพิ่มวิชาความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (PAT 7) คือ วิชาความถนัดทางภาษาเกาหลี (PAT 7.7)  โดยสอบวันเวลาเดียวกับการสอบ PAT 7.1 – 7.6

ตัวอย่างรูปแบบข้อสอบ กระดาษคำตอบและวิธีทำ GAT/PAT และ 7วิชาสามัญ

image2

image4

image6

image8

image10

1

2

image16

image18

image20

image22

image24

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus