เปิดให้ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาเรียนต่อ"ประเทศจีน"

เปิดให้ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาเรียนต่อ"ประเทศจีน"
www.eduzones.com

สนับสนุนเนื้อหา

greatwall

สํานักงาน ก.พ. เปิดรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําปี 2561 หรือทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา เปิดรับสมัครตั้งแต่บดนี้เป็นต้นไป

1. ทุนที่รับสมัครสอบ จํานวน 1 หน่วย รวม 5 ทุน

2. เงื่อนไขการรับทุน
2.1 กรณีที่ผู้ได2รับทุนเป็นข้าราชการพลเรือนหรือบุคลากรภาครัฐให้ปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุน ณ ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เป็นต้นสังกัด
2.2 กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือนหรือบุคลากรภาครัฐ จะจัดสรรให้ปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุนในหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
(1) ส่วนราชการที่เป็นกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน
(2) หน่วยงานของรัฐ
(3) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
 
3. ข้อผูกพันในการรับทุน
3.1 ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวง กรม หน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่ ก.พ. กําหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
3.2 กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับสํานักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจํานวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย
 
การรับสมัครสอบ
- ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ดูรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข่าวสํานักงาน ก.พ. 47/111
ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ.
ที่ http://www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้
ในการสมัครสอบจากเว็บไซต์ดังกล่าว

กําหนดวันรับสมัครสอบ 
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 27 ธันวาคม2560
ทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ที่เว็บไซต์ http://scholar.ocsc.go.th 

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus