สำนักงานกสทช.ให้ทุนคนทั่วไปเรียนต่อปริญญาโท

สำนักงานกสทช.ให้ทุนคนทั่วไปเรียนต่อปริญญาโท
www.eduzones.com

สนับสนุนเนื้อหา

bandit21

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงานกสทช.) จัดสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา ประจําปี 2561  ประเภททุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาตั้งแต่วันนี้เป็๋นต้นไป

1.ทุนที่รับสมัครสอบ 
จํานวน  4 หน่วย รวม 4 ทุน

 2. ข้อผูกพันในการรับทุน
 2.1 ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานกับสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
 2.2 กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินอกจากจะชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่า ของจํานวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

3. การรับสมัครสอบ
 3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ดูรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข่าวสํานักงาน ก.พ. 47/111 ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ.ที่ http://www.ocsc.go.th/scholarship
 
4.กําหนดวันรับสมัครสอบ
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 27 ธันวาคม 2560
ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://scholar.ocsc.go.th 

ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ทุนกสทช.

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus