การสอบแข่งขัน 51 ทุนรัฐบาลไทยให้ไปเรียนต่อต่างประเทศ

การสอบแข่งขัน 51 ทุนรัฐบาลไทยให้ไปเรียนต่อต่างประเทศ
www.eduzones.com

สนับสนุนเนื้อหา

earth

สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจําปี 2561 หรือประเภททุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา  จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน พร้อมทั้งกําหนดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุน

1. ทุนที่รับสมัครสอบ

จํานวน 50 หน่วย รวม 51 ทุน

2. ประเทศที่กําหนดให้ไปศึกษา 
ประเทศ/สถาบันการศึกษาที่จะให้ไปศึกษา จะกําหนดตามที่สํานักงาน ก.พ. และส่วนราชการ/ หน่วยงานของรัฐ เห็นชอบร่วมกันให้นักเรียนทุนรัฐบาลที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนตามความต้องการของ ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และ เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในลําดับต้นของประเทศที่จะไปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับ การศึกษาที่ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานเป็นสากล

3. ข้อผูกพันในการรับทุน 
3.1 ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ที่ ก.พ. กําหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
3.2 กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุนตามสัญญา ที่ได้ทําไว้กับสํานักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่า ของจํานวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย 

ที่มาและดูข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ทุนก.พ.บุคคลทั่วไประดับปริญญา

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus