การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ ปี 2561

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ ปี 2561
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

ตามที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้ประชุมพิจารณาร่วมกันในการปรับกระบวนการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป


ด้วยหลักการดังนี้

1) นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
2) นักเรียนแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือก สามารถสละสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
3) สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. ทุกแห่งจะเข้าระบบ Clearing house เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ของนักเรียน

รอบการสมัคร แบ่งเป็น 5 รอบ

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio

ไม่มีการสอบข้อเขียน สำหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่าย ให้นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา

- ครั้งที่ 1/1 ประกาศรับและคัดเลือก 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผล : 22 ธันวาคม 2560

- ครั้งที่ 1/2 ประกาศรับและคัดเลือก 22 ธันวาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผล : 26 มีนาคม 2561

รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ

สำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค โควตาโรงเรียนในเครือข่าย และโครงการความพิเศษต่างๆ สถาบันอุดมศึกษาประกาศเกณฑ์การสอบ ยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา

รับสมัครและดำเนินการ : ธันวาคม 2560 - มีนาคม 2561

ประกาศผล : 8 พฤษภาคม 2561

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

สำหรับนักเรียนในโครงการ กสพท. โครงการอื่นๆ และนักเรียนทั่วไป ทปอ. เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร นักเรียนเลือกได้ 4 สาขาวิชา แบบไม่มีลำดับ สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการสอบกลางร่วมกันในเวลาเดียวกัน

รับสมัคร : 9-13 พฤษภาคม 2561

ประกาศผล : 8 มิถุนายน 2561

รอบที่ 4 การรับแบบ Admission

สำหรับนักเรียนทั่วไป โดย ทปอ. เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร นักเรียนสามารถเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา แบบมีลำดับ

รับสมัคร : 6-10 มิถุนายน 2561

ประกาศผล : 13 กรกฏาคม 2561

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

สถาบันอุดมศึกษารับโดยตรงด้วยวิธีการของสถาบันเอง เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฏาคม

การยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House
1) ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ในสาขาวิชาการที่ต้องการ ในระบบกลางของ ทปอ. รอบใดรอบหนึ่งได้เพียง 1 ครั้ง
2) ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์แล้ว ต้องการสละสิทธิ์ในรอบต่อรอบหรือในรอบที่ผ่านมา ให้แจ้งสละสิทธ์กับสถาบันอุดมศึกษาที่รับเข้าหรือผ่านระบบการรับเรื่องจากส่วนกลางจัดการส่งให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาการสละสิทธิ์ให้ทันในเวลาที่กำหนด แล้วสามารถสมัครรอบต่อไปตามเวลาที่กำหนด
3) ผู้สมัครไม่ยืนยันสิทธิ์ หรือเลือก "การสละสิทธิ์" สามารถสมัครในรอบต่อๆ ไปได้

รอบการสอบ

GAT/PAT   : ประมาณ 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2561

O-NET       : ประมาณ 03 - 04 มีนาคม 2561

9 สามัญวิชา : ประมาณ 17-18 มีนาคม 2561

วิชาเฉพาะที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ รวมไปถึง กสพท. ยังไม่แน่ชัด แต่ยืนยันจะจัดสอบก่อน 12 เมษายน 2561

เด็กซิ่ว สามารถเข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ได้

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus