10 คำศัพท์อังกฤษ ของแต่ละคณะต่างๆในมหาวิทยาลัย ที่เจอบ่อย

10 คำศัพท์อังกฤษ ของแต่ละคณะต่างๆในมหาวิทยาลัย ที่เจอบ่อย
www.eduzones.com

สนับสนุนเนื้อหา

wording

สำหรับคอลัมน์นี้ แอดมินได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจในแต่ละคณะของน้องๆ ที่เจอบ่อย ในตอนเรียน หรือ ตอนทำงาน

ซึ่งคำศัพท์ต่างๆจะสะท้อนความเป็นตัวตนของคณะนั้นๆได้ดีเลยทีเดียว หากหนุ่มๆ หรือ สาวๆ คนไหนที่อยากจีบเพื่อนต่างคณะ รู้คำศัพท์เหล่านี้ไว้จะดีมาก จะได้คุยกับเขารู้เรื่องมากขึ้น

Faculty of Engineering (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
1. Assumption (n.) = ข้อสมมติฐาน (ใครไม่ใส่ assumption คะแนนสอบเกือบจะเป็น 0 เลยนะครับ 555)
2. Free Body Diagram (n.) = แผนภูมิอิสระของวัตถุ หรือ แผนภูมิแสดงแรงกระทำต่อวัตถุ
3. Interpolation (n.) = การประมาณค่าระหว่างช่วง
4. Criteria (n.) = ข้อจำกัดต่างๆ
5. Steady State (n.) = สถานะคงตัว
6. Flow Rate (n.) = อัตราการไหลของของไหล
7. Viscosity (n.) = ความหนืด
8. Acceleration (n.) = ความเร่ง (อัตราเร็ว/ความเร็วที่เปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วยเวลา)
9. Velocity (n.) = ความเร็ว (การกระจัดที่เปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วยเวลา)
10. Speed (n.) = อัตราเร็ว (ความเร็วที่เปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วยเวลา)

Faculty of Commerce and Accountancy (คณะพาณิชยศาสตร์ และ การบัญชี)
1. Balance Sheet (n.) = งบแสดงฐานะการเงิน หรือ งบดุล
2. Revenue (n.) = รายได้
3. Profit (n.) = กำไร
4. Fixed Cost (n.) = ต้นทุนคงที่ หรือ ต้นทุนที่ไม่แปรผันตามปริมาณการผลิต เช่น ค่าเช่าสถานที่
5. Variable Cost (n.) = ต้นทุนผันแปร หรือ ต้นทุนที่แปรผันตามปริมาณการผลิต เช่น ค่าวัตถุดิบ
6. Interest (n.) = ดอกเบี้ย
7. Asset (n.) = สินทรัพย์ต่างๆ คือ สิ่งที่มีหรือไม่มีตัวตน อันมีมูลค่า เช่น ที่ดิน
8. Stock Equity (n.) = ส่วนของผู้ถือหุ้น
9. Owner's Equity (n.) = ส่วนของเจ้าของกิจการ
10. Liability (n.) = หนี้สิน

Faculty of Political Science (คณะรัฐศาสตร์)
1. Discorse (n.) = วาทกรรม หรือ การกำหนดความหมายโดยสังคม หรือ กลุ่มคน
2. School (n.) = ไม่ได้หมายถึงโรงเรียนนะครับ แต่ความหมายในเชิงรัฐศาสตร์ คือ สำนักคิด
3. Comparative Security (n.) = ความรู้สึกมั่นได้ คือ การที่รัฐมีความพร้อมในเชิง ทรัพยากร ยุทธพันธ์ ทัดเทียมหรือมากกว่ารัฐอื่นๆ
4. Social Contract (n.) = สัญญาประชาคม
5. Conflict of Interest (n.) = การขัดกันของผลประโยชน์
6. Red Tape (n.) = การทำงานเชิงราชการที่มีกฎเกณฑ์ ขั้นตอนมากเกินไป
7. Different Dimensions (n.) = 4 มิติของอำนาจ
8. Hard Power (n.) = อำนาจแข็ง หรือ การใช้ความรุนแรง คุกคามเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
9. Soft Power (n.) = อำนาจอ่อน หรือ การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ไม่ใช้ความรุนแรง
10. Norms and Value (n.) = บรรทัดฐาน และ ค่านิยม

Faculty of Dentistry (คณะทันตแพทยศาสตร์)
1. Canine (n.) = ฟันเขี้ยว
2. Molar (n.) = ฟันกรามใหญ่
3. Premolar (n.) = ฟันกรามเล็ก
4. Incisor (n.) = ฟันตัด
5. Mandible (n.) = ขากรรไกรล่าง
6. Periodontium (n.) = อวัยวะปริทันต์
7. Local Anesthesia (n.) ยาชาเฉพาะที่
8. Denture (n.) = ฟันปลอม
9. Crown (n.) = ครอบฟัน
10. Dental Implant (n.) = รากฟันเทียม

Faculty of Law (คณะนิติศาสตร์)
1. Copyright (n.) = ลิขสิทธิ์
2. Public Interest (n.) = ผลประโยชน์สาธารณะ
3. Civil Law (n.) = กฎหมายแบบใช้ประมวลผล
4. Common Law (n.) = จารีตประเพณี
5. Deferdant (n.) = จำเลย
6. Act (n.) = กฎข้อบังคับ
7. Good Faith (n.) = หลักสุจริต
8. Consent (n.) = การยินยอม
9. Breach (n.) = การละเมิด
10. Contact (n.) = สัญญา

Faculty of Architecture (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)
1. Space (n.) = ที่ว่างทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
2. Jury (n.) = การนำเสนอผลงาน
3. Master Plan (n.) = แปลนร่วมโครงการ
4. Talking Architecture (n.) = สถาปนิกที่มักจะพูดหรือสั่งแต่ไม่ลงมือปฏิบัติทำ
5. Elevation (n.) = รูปตัด
6. Span (n.) = ช่วงพาด
7. Cantilever (n.) = คานยื่น
8. Truss (n.) = โครงถัก
9. Bay (n.) = ช่วงเสา
10. Form (n.) = รูปทรงอาคาร

Faculty of Economics (คณะเศรษฐศาสตร์)
1. Utility (n.) = อรรถประโยชน์ หรือ ความพอใจที่ผู้บริโภคได้รับจากสินค้าและบริการในขณะหนึ่ง
2. Opportunity Cost (n.) = ต้นทุนค่าเสียโอกาส
3. Trade Off (v.) = ได้อย่างเสียอย่าง
4. Demand (n.) = อุปสงค์ หรือ ความต้องการของผู้บริโภค
5. Supply (n.) = อุปทาน หรือ ความต้องการของผู้ผลิต
6. Capital (n.) = ทุน หรือ เศรษฐทรัพย์ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน
7. Tariffs (n.) = ภาษีศุลกากร
8. Inflation (n.) = ภาวะเงินเฟ้อ
9. Deflation (n.) = ภาวะเงินฝืด
10. Cost Benefit Analysis (n.) = การวิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์