การขึ้นต้นประโยคในภาษาอังกฤษที่ทำให้คุณดูฉลาด

การขึ้นต้นประโยคในภาษาอังกฤษที่ทำให้คุณดูฉลาด
www.eduzones.com

สนับสนุนเนื้อหา

ทำให้คุณดูฉลาด ในที่นี้หมายถึงความฉลาดในการเลือกใช้คำ เหมือนกับภาษาไทยที่เวลาเราพูด หรือเขียนเรียงความก็ตาม การใช้คำเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาจะทำให้เรื่องที่คุณกำลังสื่อสารนั้นฟังดูไม่สละสลวยเท่าไหร่ ภาษาอังกฤษก็เช่นกัน ในความหมายเดิมที่เราต้องการจะสื่อนั้นหากมีการเล่นกับคำศัพท์หรือหลีกเลี่ยงใช้คำอื่นที่ยังคงความหมายเดิม จะทำให้การพูดหรือเรื่องที่คุณสื่อสารน่าฟังและน่าสนใจมากขึ้น

แสดงความคิดเห็นส่วนตัว

- I think ...
- It seems to me ...
- (Personally,) I believe ...
- From my point of view ...
- (Personally,) I feel ...
- In my view / opinion ...
- To my way of thinking, ...

เท่าที่เห็น, เท่าที่รู้

- As I see it, ...
- For all I know, ...
- As far as I can see, ...
- To my knowledge, ...
- To the best of our knowledge, ...
- So far as we know, ...

อันที่จริง, ความจริงคือ

- Actually, ...
- The thing is ...
- The fact is ...
- As a matter of fact, ...

ประเด็นของเรื่อง

- What matters here is ...
- It is vital to note that ...
- It's important to keep in mind that ...
- It's important to remember that ....
- An important point is that ...

ผลปรากฏว่า

- It turned out that ...
- It appeared that ...

ผลลัพธ์ที่ไม่น่าแปลกใจ(อาจจะคาดไว้แล้วว่าต้องเป็นเช่นนั้น)

- It is no great surprise that ...
- It is not surprising that ...
- It comes as no surprise that ...
- Small wonder that ...

การคาดเดา

- I guess ...
- At my best guess, ...
- We can assume that ...

นอกจากนั้น

- Moreover ...
- What's more, ...
- Furthermore, ...
- Besides, ...
- To add to it, ...
- In addition, ...

พูดสั้นๆได้ว่า

- In a word, ...
- In a nutshell, ...
- In short, ...
- To make a long story short, ...
- To put it in a nutshell ...
- To crown it all ...

ข้อสรุปคือ

- Summing it up, ...
- So, to sum it up, ...
- In conclusion, ...

ที่มา https://bestkru.com/blog/15