รามคำแหงรับสมัครนศ.ปริญญาตรี เอกโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ

รามคำแหงรับสมัครนศ.ปริญญาตรี เอกโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ
มติชน

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนีย์ สิราริยกุล ประธานกรรมการโครงการหลักสูตรบริการธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ วิชาเอกโลจิสติกส์ เปิดเผยว่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี “โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ เอกโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ” ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน 2558

จัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เรียนวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 17.30 – 21.30 น. กลุ่มที่ 2 เรียนวันเสาร์ เวลา 13.00 – 21.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น. ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตรจำนวนเงิน 169,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพัน บาทถ้วน) โดยแบ่งชำระ 8 งวด พร้อมศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ หลักสูตรนี้จัดการศึกษาแบบ Modular and Block Course System

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 089-2070519 , 094-2496399 หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.bba-logistics.ru.ac.th

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus