รู้หรือป่าว ว่า แพทย์ ทันตะ สัตวแพทย์ ต้องใช้"วิชาสามัญ"ในการสอบ?

รู้หรือป่าว ว่า แพทย์ ทันตะ สัตวแพทย์ ต้องใช้"วิชาสามัญ"ในการสอบ?
www.eduzones.com

สนับสนุนเนื้อหา

รู้หรือป่าว ว่า แพทย์ ทันตะ สัตวแพทย์ ต้องใช้"วิชาสามัญ"ในการสอบ วิชาอะไรบ้าง?

กสพท.เปิดรับนักศึกษาแพทย์ปี59กสพท.เปิดรับนักศึกษาแพทย์ปี59

กสพท.เปิดรับนักศึกษาแพทย์ปี59

‎คุณสมบัติของผู้สมัครนั้นยังคงยึดหลักการเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 และคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนมิถุนายน 2559

ซึ่งผู้ที่จะสมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ต้องสำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในสายวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่าเท่านั้น ส่วนรายวิชา และสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกฯ ปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย วิชาสามัญ 7 วิชา ได้แก่

1.วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)
2.คณิตศาสตร์ 1
3.ภาษาไทย
4.สังคมศึกษา
5.ภาษาอังกฤษ

รวม 70% โดยแต่ละวิชาต้องได้เท่ากับ หรือมากกว่า 30% ของคะแนนเต็ม และวิชาเฉพาะ 30% ซึ่งเป็นการทดสอบศักยภาพในการเรียนรู้ และประเมินแนวคิดทางจริยธรรม นอกจากนี้จะพิจารณาคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) 5 กลุ่มสาระวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมด้วย โดยคะแนนรวมต้องไม่น้อยกว่า 60% หากได้คะแนนน้อยกว่านี้จะไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ที่มา : https://www.facebook.com/9subjects

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus