วิกฤติแรงงาน!อาชีวะเปิด5หลักสูตรใหม่รับมือ

วิกฤติแรงงาน!อาชีวะเปิด5หลักสูตรใหม่รับมือ
www.eduzones.com

สนับสนุนเนื้อหา

อาชีวะเร่งเปิดหลักสูตรใหม่ รองรับการขาดแคลนคนอาชีวศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ คาดหลังเปิด AEC จะขาดแคลนกำลังคนอย่างหนัก

วิกฤติแรงงาน!อาชีวะเปิด5หลักสูตรใหม่รับมือวิกฤติแรงงาน!อาชีวะเปิด5หลักสูตรใหม่รับมือ

นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายเฉพาะ เรื่องการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

โดยมีเป้าหมายส่งเสริมการผลิตกำลังคนด้านการอาชีวศึกษาตอบสนองต่อภาคการผลิตสินค้าและอาหาร ภาคการท่องเที่ยว ภาคการบริการ ภาคการขนส่ง บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล และอื่น ๆ ในสาขาที่มีความขาดแคลนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการจัดทำความตกลงร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการผลิตและการพัฒนากำลังคนทั้งระบบ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว มุ่งเน้นผลิตกำลังคนในสาขาขาดแคลนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนสำหรับการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โดยดำเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ร่วมกับสถานประกอบการในสาขาต่าง ๆ เพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานได้จริง

โดยสถานศึกษาจะจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ ร่วมมือกับสถานประกอบการในรูปแบบการฝึกงานและรูปแบบทวิภาคี เมื่อเรียนจบแล้วมีตำแหน่งงานรองรับทันที ประกอบด้วยหลักสูตร ปวส. และหลักสูตร ปวช. ในสาขาวิชาใหม่ ดังต่อไปนี้

หลักสูตร ปวส. สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมมือกันจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านกายอุปกรณ์จำนวนมาก

โดยผลิตบุคลากรให้มีสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งช่างกายอุปกรณ์ ที่สามารถปฏิบัติงานตามคำสั่งแพทย์ที่ให้การรักษาผู้ป่วยและผู้พิการ โดยการตรวจวัดสัดส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผู้ป่วย และให้การวินิจฉัยเพื่อออกแบบ ผลิต ประดิษฐ์ ตกแต่งดัดแปลง แก้ไข เสริมแต่ง และพัฒนาอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการได้ถูกต้องเหมาะสมกับความพิการตามหลักวิชาการ

โดยทำงานร่วมกับแพทย์ นักกายอุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ ในสถาบันทางการแพทย์และโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยคำนึงถึงหลักอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า จะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 จำนวนจำกัดเพียง30 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้

(1) โควตาพิเศษ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกายอุปกรณ์และหน่วยงานต้นสังกัดสนับสนุน

(2) โควตา สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกายอุปกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

(3) รับตรง สำหรับผู้มีความสนใจทั่วไป เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หลักสูตร ปวส. สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน

เป็นความร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันและพลังงาน เช่น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยจะเปิดการเรียนการสอนนำร่อง 5 วิทยาลัย คือ

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ผู้จบสามารถไปทำงานในตำแหน่งช่างเทคนิคในโรงกลั่นน้ำมัน ช่างบำรุงรักษาและซ่อมอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเรียนการสอนจะเน้นการปฏิบัติ โดยร่วมมือกับสถานประกอบการในรูปแบบการฝึกงานและรูปแบบทวิภาคี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หลักสูตร ปวส. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับบริษัท เดนโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด และสถาบันไทย-เยอรมัน พัฒนาหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานระดับช่างเทคนิคด้านเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมซึ่งใช้ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม หลักสูตรนี้เปิดสอนในสถานศึกษาสังกัด สอศ. 14 แห่งทั่วประเทศ แบ่งตามภูมิภาค ได้ดังนี้

กรุงเทพมหานคร-วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ภาคกลาง-วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี/วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ภาคตะวันออก-วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ/วิทยาลัยการอาชีพปางปะกง/วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี/วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน/วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ภาคเหนือ-วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่/วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย/วิทยาลัยเทคนิคลำปาง/วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา และภาคใต้-วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

จัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบปกติและรูปแบบทวิภาคี คุณสมบัติผู้ที่จะเข้าเรียนต้องจบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ช่างกลโรงงานหรือเทียบเท่า เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 แล้ว สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ไป

หลักสูตร ปวส. สาขาวิชาช่างอากาศยาน

วิทยาลัยเทคนิคถลาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับสถานประกอบการ ได้แก่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายช่างอากาศยานประจำสถานีภูเก็ต ศูนย์ฝึกการบินพลเรือน เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างอากาศยาน โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี คือ

เรียนรายวิชาภาคทฤษฏี ณ วิทยาลัยเทคนิคถลาง จ.ภูเก็ต และรายวิชาภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ ได้แก่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายช่างท่าอากาศยานประจำสถานีภูเก็ต ศูนย์ฝึกการบินพลเรือน คุณสมบัติผู้ที่จะเข้าเรียนต้องจบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ช่างกลโรงงานหรือเทียบเท่าและต้องมีคะแนนโทอิค 250 คะแนน เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 จำนวน 20คน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันก่อนเปิดภาคเรียน

หลักสูตร ปวช. สาขาวิชาการจัดการด้านความปลอดภัย

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ ได้แก่ บริษัท เอเชียซิเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท กัทส์ อินเวติเกชั่น จำกัด เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการจัดการด้านความปลอดภัย โดยจัดการเรียนการสอนในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานประกอบการให้มีสมรรถนะวิชาชีพด้านการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลและก้าวหน้าในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าเรียนต้องจบการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่าและต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี หรือจบ ม.6 หรือเทียบเท่าและต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 6 เดือน อายุไม่เกิน 55 ปี ไม่มีประวัติอาชญากรรมใดๆ ทั้งสิ้น ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากสถานประกอบการและวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ กำหนดจัดการเรียนการสอนในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus