รับตรง 30 คน ปริญญาตรี วท.บ.คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

รับตรง 30 คน ปริญญาตรี วท.บ.คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
www.eduzones.com

สนับสนุนเนื้อหา

รับตรง จำกัดจำนวน 30 คน หลักสูตรปริญญาตรี วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภายในวันที่ 3 - 19 มิถุนายน 2558

รับตรง 30 คน ปริญญาตรี วท.บ.คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลรับตรง 30 คน ปริญญาตรี วท.บ.คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์

1. ชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 400 บาท ทาง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี "มูลนิธิวชิรพยาบาล" สาขาสามเสน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 073-2-06483-3

2. เมื่อชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว กรุณายืนยันการชำระค่าธรรมเนียม ได้ที่ FAX: 02-668-7050 Tel.02-244-3878 ทั้งนี้ ในการสมัครจะมีผลก็ต่อเมื่อได้ส่งเอกสารยืนยันการชำระค่าธรรมเนียนให้ทราบ

3. ส่งเอกสารการสมัครเรียนทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่นี้ คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สำนักงานโครงการจัดตั้งโรงเรียนวชิรเวชกิจ อาคารเพชรรัตน์ ชั้น M 681 ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
( ถือวันที่ประทับตราทางไปรษณีย์ )

4. ส่ง เอกสารสมัครในรูปแบบ file (word หรือ pdf) และ file รูปภาพ ใบโอนเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร ตามเลขที่บัญชีด้านบน มาที่ email address: paramedicine2015vajira@gmail.com

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus