ข้อมูลเด็ดๆสถิติ Admissions 58 ที่เด็กลุ้นต้องรู้

ข้อมูลเด็ดๆสถิติ Admissions 58 ที่เด็กลุ้นต้องรู้
www.eduzones.com

สนับสนุนเนื้อหา

 Admissions 58 ในปีนี้มีผู้สมัครแอดมิชชั่นทั้งสิ้น 124,648 คน ในสถาบันอุดมศึกษาที่ สอท.ดำเนินการคัดเลือกให้รวม 87 สถาบัน เพื่อเข้าศึกษาใน 802 คณะ/สาขาวิชา

โดยมีรหัสคณะ/สาขาวิชาให้เลือกทั้งสิ้น 4,114 รหัส มีผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย จำนวน 91,813 คน จากจำนวนรับทั้งสิ้น 151,838 คน

Admissions 58Admissions 58

คณะ/สาขาวิชา ที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

1. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) รับ 3 คน สมัคร 325 คน คิดเป็นสัดส่วน 1:108 คน

2. คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ รับ 5 คน สมัคร 404 คน คิดเป็นสัดส่วน 1:81คน 

3. คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) รับ 10 คน สมัคร 795 คน คิดเป็นสัดส่วน 1:80 คน

4.คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ รับ 7 คน สมัคร 448 คน คิดเป็นสัดส่วน 1:64

5. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับ 5 คน สมัคร 296 คน คิดเป็นสัดส่วน 1:59

คณะ/สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากที่สุด 5 อันดับแรก

1. คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว)รับ 250 คน สมัคร 2,847 คน

2. คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับ 525 คน สมัคร 2,620 คน

3. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) รับ 80 คน สมัคร 2,221 คน

4. คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) รับ 80 คน สมัคร 2,021 คน

5. คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) รับ 162 คน สมัคร 2,006 คน

ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดของคณะ/สาขาวิชา จำนวน 8 คน มีดังนี้

1. น.ส.ศิรดา ไตรตรึงษ์ทัศนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพฯ ได้คะแนนร้อยละ 91.60 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. น.ส.ชลิพา ดุลยากร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ ได้คะแนนร้อยละ 89.93 คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.น.ส.ศุภิสรา ภัทรสินมโน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพฯ ได้คะแนนร้อยละ 89.85 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. น.ส.กันต์กนิษฐ์ นัยจิต โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพฯ ได้คะแนนร้อยละ 87.64 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5. นายเกษมสันต์ ชุ่มชาติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ได้คะแนนร้อยละ 83.98 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6. น.ส.อาทิตยาพร แสนพรม โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก ได้คะแนนร้อยละ 83.30 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.นายวินวิทย์ จิรดิลก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ ได้คะแนนร้อยละ 83.07 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

8. น.ส.ณัฐณิชา สุรสิทธิ์ โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพฯ ได้คะแนนร้อยละ 82.31 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝากถึงนักเรียนที่พลาดหวังจากแอดมิชชั่นในปีนี้ อย่าทำร้ายตัวเอง ทรัพย์สิน และครอบครัว ให้กำลังใจสู้ทุกคนครับ

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus