ทุนเรียนปริญญาตรีวิทยาลัยดุสิตธานี

ทุนเรียนปริญญาตรีวิทยาลัยดุสิตธานี
www.eduzones.com

สนับสนุนเนื้อหา

น้อง ๆ ที่สนใจเรียนด้านบริการ โอกาสดียังเปิดให้ โดยวิทยาลัยดุสิตธานีจะดำเนินการสอบคัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของโครงการทุนการศึกษา "ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย" ในภาคการศึกษาที่ 1 ซึ่งสามารถยื่นใบสมัครขอรับทุน ตั้งแต่วันนี้จน ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 นี้

ทุนเรียนปริญญาตรีวิทยาลัยดุสิตธานีทุนเรียนปริญญาตรีวิทยาลัยดุสิตธานี

รายละเอียดที่เปิดรับสมัครมีดังต่อไปนี้

ทุนที่รับสมัคร

วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ จำนวน 10 ทุน
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (หลักสูตรภาษาไทย) จำนวน 1 ทุน
สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอิเว็นตส์ (หลักสูตรภาษาไทย) จำนวน 2 ทุน
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาไทย) จำนวน 3 ทุน
สาขาวิชาการจัดการสปา (หลักสูตรภาษาไทย) จำนวน 3 ทุน
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 1 ทุน
วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา จำนวน 2 ทุน
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (หลักสูตรภาษาไทย) จำนวน 1 ทุน
สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอิเว็นตส์ (หลักสูตรภาษาไทย) จำนวน 1 ทุน

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

-สัญชาติไทย

-บิดา หรือ มารดา ทำงานในอุตสาหกรรมบริการ

-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญ หรือ สายอาชีพ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือตามระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยดุสิตธานี

-มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญ หรือสายอาชีพ ไม่ต่ำกว่า 3.00

-ในกรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.00 แต่มีความประพฤติดี ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษาของวิทยาลัย

-เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
มีหนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียน

-บุคลิกภาพเหมาะสมกับสาขาวิชา

-ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

-ไม่เสพยาเสพติด

-สำหรับหลักสูตรภาษาไทยจะต้องมีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษของวิทยาลัยไม่ต่ำกว่า 700 คะแนน

-สำหรับหลักสูตรนานาชาติจะต้องมีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 คะแนน

-สอบผ่านเกณฑ์ของวิทยลัย

การรับสมัคร

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่แผนกสวัสดิการและบริการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา (ห้อง 301) อาคาร 1 วิทยาลัยดุสิตธานี ส่งใบสมัครในวันและเวลาราชการ

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร มีดังนี้

ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตาสีดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาระบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)

หนังสือรับรองความประพฤติ และหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

หนังสือรับรองการทำงานของบิดา หรือมารดา

กำหนดการสมัครของรับทุน และการประกาศผลผู้ได้รับทุน

ภาคการศึกษาที่ 1 ยื่นใบสมัครขอรับทุน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ประกาศผลผู้ได้รับทุน วันที่ 30 มิถุนายน 2558

ภาคการศึกษาที่ 2 ยื่นใบสมัครขอรับทุน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ประกาศผลผู้ได้รับทุน วันที่ 30 ธันวาคม 2558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกสวัสดิการและบริการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา (ห้อง 301) อาคาร 1 วิทยาลัยดุสิตธานี

เลขที่ 1 ซอยแก่นทอง แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทร : 02-3617811-3 ต่อ 125 127 และ 128 แฟกซ์: 02-3617806

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus