ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)

ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)
www.eduzones.com

สนับสนุนเนื้อหา

กระแส "แท็บเล็ต" ณ ยุคนี้ ทำให้ผู้เกี่ยวข้องมีแนวคิดที่จะทำห้องเรียนแบบ "Smart Classroom" ให้กับโรงเรียนต่างๆ แล้วคำว่า "Smart Classroom" มันคืออะไร วันนี้เราจะมาทำความรู้จักที่มาของ Smart Classroom (สมาร์ท คลาสรูม)

ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)

Smart (สมาร์ต) แปลว่า ฉลาด,เฉียบคม,หลักแหลม,มีไหวพริบ,ปราดเปรื่อง คำ ว่า Smart (สมาร์ต) สามารถแปลความหมายได้หลากหลายความหมายแต่โดยรวมๆ อาจเรียกได้แบบรวมๆ ว่า ฉลาด, อัจฉริยะ อะไรทำนองนี้ ซึ่งคำว่า Smart (สมาร์ต) ในปัจจุบันได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากมายจนเป็นที่คุ้นหู เช่น Smart cards (สมาร์ตการ์ด) บัตรเก่ง หมายถึง บัตรที่ฝังชิป หรือแถมแม่เหล็กไว้บนบัตร

เมื่อนำไปใช้งาน เครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องอ่าน(Scan) จะสามารถอ่านค่าต่างๆ ที่มีอยู่ในบัตร ส่งต่อไปยังเครื่องแม่ข่าย แล้วนำมาประมวลผลแสดงค่าต่างๆ ต่อไป เช่น บัตรกดเงินสด(ATM), บัตรโทรศัพท์, บัตรประชาชน, บัตรเครดิต ที่สามารถแสดงสถานะทางการเงิน ที่อยู่ หรือประวัติต่างๆ ของผู้ถือบัตรนั้นๆ


Smart Phone (สมาร์ตโฟน) หมายถึง เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ(OS)ต่างๆ ลงไปในเครื่องโทรศัพท์ เช่น iOS, Android, Windows phone 8 อีกทั้งยังสามรถติดตั้งแอปพลิเกชั่นต่างๆ ลงเพิ่มเติมในเครื่องได้ มีหลากหลายขนาด อีกทั้งยังมีความสามารถที่เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ รองรับการทำงานในด้านต่างๆ เช่น การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสร้างงานเอกสารต่างๆ รวมไปถึงการดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม ที่ครอบคลุมการใช้งานในทุกด้าน
ของผู้ใช้


Classroom (คลาสรูม) หมายถึง ห้องเรียน, ชั้นเรียน ความหมายของ Smart Classroom ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) มีความหมายโดยภาพรวมคือ ห้องเรียนที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักๆ 3 สิ่งด้วยกัน คือ ผู้สอน(Teacher) ผู้เรียน(Learner) และ สื่อ(Media) เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์(Computer) โน็ตบุค(Notebook) แท็ปเล็ต(Tablet) สมาร์โฟน(Smart Phone) สมาร์บอร์ด(Smart Board) เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์(Projector) อินเทอร์เน็ต(Internet) ระบบเครือข่ายไร้สาย(WiFi) โดยมีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้(Learning Environment) อย่างเหมาะสม

ทั้งสถานที่ตั้งห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ ระบบไฟฟ้า เครื่องเสียง ระบบปรับอากาศ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนต่างๆ ในห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกลุ่มย่อย(Small Group) การบรรยาย (Lecture) โครงงาน(Project Work) นำเสนอหน้าชั้นเรียน(Presentation)

เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้(Learning Skill) และทักษะการเรียนรู้จากการสืบค้น(Research Skill) ได้ด้วยตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการเรียนรู้เป็นรายบุคคลของผู้เรียน และการมีส่วนร่วมในการเรียน(Collaborative Learning)ของผู้เรียน และผู้สอนได้อย่างเต็มศักยภาพ

ขอบคุณข้อมูลจาก http://instruction-technical-concepts.blogspot.com/2014/05/smart-classroom.html , http://www.bangkokeducation.in.th/article-details.php?id=1743

ภาพประกอบจาก kostasvakouftsis.blogspot.com