เด็กแอดเตรียมตัว ! ทปอ.คลอดปฏิทินแอดมิสชั่นส์ 59 - สอบโอเน็ต 5 กลุ่มสาระ 30 %

เด็กแอดเตรียมตัว ! ทปอ.คลอดปฏิทินแอดมิสชั่นส์ 59 - สอบโอเน็ต 5 กลุ่มสาระ 30 %
มติชน

สนับสนุนเนื้อหา

(26 เมษายน) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) นายประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม ทปอ.ว่า ที่ประชุมเห็นชอบกรอบเวลาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี การศึกษา 2559 ดังนี้ รับสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ วันที่ 1-20 ตุลาคม 2558 สอบวันที่ 26-27 ธันวาคม 2558 ประกาศผลสอบวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 รับสมัครสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 1-20 กันยายน 2558 สอบวันที่ 29 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2558 ประกาศผลสอบวันที่ 12 มกราคม 2559 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศผลสอบโอเน็ต วันที่ 21 มีนาคม 2559 สมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 6-25 มกราคม 2559 สอบวันที่ 5-8 มีนาคม 2559 ประกาศผลสอบวันที่ 12 เมษายน 2559

นายประสาทกล่าวอีกว่า สถาบันที่เข้าร่วมในระบบเคลียริ่งเฮาส์ ให้ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปยังสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) จัดทำข้อมูลให้นักเรียนยืนยันสิทธิ วันที่ 22 เมษายน 2559 นักเรียนยืนยันสิทธิเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก วันที่ 26-29 เมษายน 2559 สอท.แจ้งรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิไปยังสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมในระบบเคลียริ่งเฮาส์ และตัดสิทธิการสมัครในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชั่นส์ วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 จำหน่ายระเบียบการแอดมิสชั่นส์ วันที่ 6-17 พฤษภาคม 2559 รับสมัครแอด มิสชั่นส์ วันที่ 10-17 พฤษภาคม ชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 10-19 พฤษภาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 5 มิถุนายน 2559 สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 14-17 มิถุนายน 2559 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

นายประสาทกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม สำหรับกรอบเวลาในการแอดมิสชั่นส์ ประจำปีการศึกษา 2559 จะขยับเร็วขึ้นจากเดิม โดยเฉพาะการประกาศผลสอบ 9 วิชาสามัญ และ GAT/PAT เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำคะแนนไปใช้ในการรับตรงโดยไม่ต้องจัดสอบเอง เพื่อลดปัญหานักเรียนวิ่งรอกสอบ ขณะเดียวกันการประกาศผลแอดมิสชั่นส์จะเร็วขึ้น 1 เดือน-1 เดือนครึ่ง ทำให้มหาวิทยาลัยมีเวลาเตรียมความพร้อมเด็กก่อนที่จะเปิดเรียนในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน

"องค์ประกอบในการคัดเลือกแอดมิสชั่นส์ยังคงใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 20% โอเน็ต 30% ตามเดิม แต่ลดลงเหลือ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดสอบคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ในสัดส่วนวิชาละ 6% ส่วน 3 กลุ่มสาระฯ ที่เหลือ คือ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี จะรวมอยู่ในคะแนน GPAX ซึ่งจัดสอบโดยโรงเรียนอยู่แล้ว เนื่องจากที่ผ่านมามีบางโรงเรียนปล่อยเกรด ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกัน ทปอ.จึงยังไม่ยอมรับในจุดนี้" นายประสาทกล่าว

นายประสาทกล่าวอีกว่า ส่วนการคัดเลือกในระบบรับตรงร่วมกัน หรือระบบเคลียริ่งเฮาส์ จากเดิมใช้ 7 วิชาสามัญ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา จะเพิ่มเป็น 9 วิชาสามัญ โดยเพิ่มวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไปและวิทยาศาสตร์ทั่วไป เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป คาดว่าจะมีนักเรียนเข้าสอบเพิ่มขึ้น จากเดิม 1.7 แสนคน เป็น 2.5 แสนคน

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus