ทุนวิทยาลัยดุสิตธานี เรียนป.โท จบบรรจุเป็นอาจารย์

ทุนวิทยาลัยดุสิตธานี เรียนป.โท จบบรรจุเป็นอาจารย์
www.eduzones.com

สนับสนุนเนื้อหา

วิทยาลัยดุสิตธานีจะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในประเทศ และต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 2) สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท และสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร เพื่อกลับมาปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยดุสิตธานี จำนวน 4 ทุน มีรายละเอียดต่อไปนี้

ทุนวิทยาลัยดุสิตธานี เรียนป.โท จบบรรจุเป็นอาจารย์ทุนวิทยาลัยดุสิตธานี เรียนป.โท จบบรรจุเป็นอาจารย์

ทุนที่รับสมัคร
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท จำนวน 2 ทุน
สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร จำนวน 2 ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยดุสิตธานี
-เป็นบุคคลทั่วไปที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหารด้านอุตสาหกรรมบริการ การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง
-มีอายุนับถึงวันปิดรับสมัครไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
-จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
-มีความประพฤติดีโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย

คุณสมบัติอื่น ๆ
-มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
-มีความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและองค์กร
-มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และมีใจรักที่จะเป็นอาจารย์
-มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤา และคอมพิวเตอร์ดี

การรับสมัคร
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่คณะอุตสาหกรรมบริการ (ห้อง 509) อาคาร 1 วิทยาลัยดุสิตธานี หรือ กดเพื่อ Downloadใบสมัคร
ส่งใบสมัครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2558

เอกสารและหลักฐาน
-ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และใบรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (สำหรับผู้ที่กำลังศึกาาอยู่ในปีสุดท้ายของระดับปริญญาตรี)
-สำเนาปริญญาบัตรพร้อมทั้งใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)

กำหนดการสอบคัดเลือกและประกาศผลสอบ
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์เพื่อสอบข้อเขียนในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ ป้ายประกาศของวิทยาลัยดุสิตธานี หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 02-361-7805, 02-361-7811-3 ต่อ คณะอุสาหกรรมบริการ
สอบข้อเขียนวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00-15.30 น.
9.00-12.00 น. สอบภาษาอังกฤษ Pre-TOEFL: Listening, Structure, Reading, Writing
13.30-15.30 น. สอบความรู้ด้านบริหารธุรกิจและเจตคติความเป็นครู
ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา วันที่ 10 กรกฎาคม 2558

เกณฑ์การประเมินผล จำนวน 100 คะแนน
แบ่งเป็น Pre-TOEFL ร้อยละ 50
ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ ร้อยละ 25
สัมภาษณ์ และสอบสอนร้อยละ 25

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
-ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ผู้ช่วยสอน ที่วิทยาลัย และฝึกงานเพิ่มเติมในสถานประกอบการที่วิทยาลัยจัดหาให้อย่างน้อย 1 ปี ก่อนศึกษาต่อระดับปริญญาโท โดยได้รับเงินเดือนที่วิทยาลัยกำหนด
-การนับระยะเวลาการชดใช้ทุนการศึกษาเริ่มตั้งแต่ผู้ได้รับทุนการศึกษาเริ่มศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา และเข้ามาปฏิบัติงานที่วิทยาลัย ดังนี้
-ผู้รับทุนการศึกษาต่างประเทศจะต้องกลับเข้าปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยดุสิตธานีเมื่อสำเร็จการศึกษาคิดเป็นระยะเวลา 4 เท่าของระยะเวลาศึกษา
-ผู้รับทุนการศึกษาในประเทศจะต้องกลับเข้าปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยดุสิตธานีเมื่อสำเร็จการศึกษาคิดเป็นระยะเวลา 2 เท่าของระยะเวลาศึกษา

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus