ประกาศรับสมัครโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2558

ประกาศรับสมัครโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2558
www.eduzones.com

สนับสนุนเนื้อหา

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2558

ประกาศรับสมัครโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2558ประกาศรับสมัครโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2558

คุณสมบัติผู้สมัคร

-สัญชาติไทย

-อายุระหว่าง 18 - 30 ปี (เกิดระหว่าง 31 มี.ค. 2528 - 1 เม.ย.2540)

-เป็นโสดทั้งพฤตินัยและนิตินัย และไม่มีพันธะใด ๆ ในระหว่างเข้าร่วมโครงการ

-สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

-มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่อยู่ระหว่างการขอรับทุนจากแหล่งทุนอื่นหรือทุนในโครงการอื่นของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

-ไม่อยู่ระหว่างการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (สำหรับผู้สมัครเพศชาย)

-สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่มในระยะเวลานานได้

-สามารถเข้ารับการฝึกอบรมเป็นเวลา 14 วัน และร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาของโครงการ

-ผู้ที่เคยเดินทางไปต่างประเทศในโครงการอื่นใดของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (เดิมคือ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ) จะต้องเดินทางกลับมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยจนถึงวันเปิดรับสมัคร

-ไม่เคยเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์มาก่อน

กำหนดการรับสมัครและการสอบ

-รับสมัครและยื่นใบสมัคร 1 - 30 เมษายน 2558

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน (อังกฤษ) 8 พ.ค. 58 ณ ป้ายประกาศหน้าหอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน และเว็บไซต์ www.opp.go.th

-สอบข้อเขียน (อังกฤษ) 17 พ.ค.58 เวลา 09.00 - 12.00 น.

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 12 มิ.ย. 58 เวลา 15.00 น.

-สอบสัมภาษณ์ ระหว่าง 15 - 19 มิ.ย. 58

-ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก 24 มิ.ย. 58 เวลา 15.00 น.

-รายงานตัวและปฐมนิเทศ 26 มิ.ย. 58

-ฝึกอบรม - ช่วงที่ 1 ระหว่าง 1 6 - 17 ก.ค. 58

- ช่วงที่ 2 ระหว่าง 24 - 26 ต.ค. 58

-เดินทางเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 27 ต.ค. - 16 ธ.ค. 58 ณ ประเทศญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนมาร์ และมาเลเซีย

-ประชุมประเมินผล ระหว่าง 17 - 18 ธ.ค. 58

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ : ประกาศรับสมัครโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2558 http://opp.go.th/webnew/main/news_view.php?id=217

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus