ผล O-Net ม.6 คะแนนเฉลี่ย "อังกฤษ" ลด

ผล O-Net ม.6 คะแนนเฉลี่ย "อังกฤษ" ลด
www.eduzones.com

สนับสนุนเนื้อหา

สทศ. ประกาศ O-Net ม.6 พบเด็กทำคะแนนเต็ม 100 แค่ 1 วิชา คือ คณิตศาสตร์ จำนวน 305 คน ส่วนคะแนนเฉลี่ยเกินครึ่งมีเพียง 2 วิชาเท่านั้น

ประกาศ O-Net ม.6 ประกาศ O-Net ม.6

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผย ว่า ตามที่ สทศ. ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 จัดสอบในวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2558

และมีกำหนดประกาศผลสอบในวันที่ 21 มีนาคม 2558 นั้น ขณะนี้ สทศ. ได้ทำการประมวลผลคะแนนและประกาศผลสอบ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเร็วกว่าที่กำหนดไว้ 2 วัน โดยนักเรียนสามารถตรวจสอบคะแนนได้ทางเว็บไซต์ สทศ. สำหรับมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่ต้องการตรวจสอบผลคะแนนสอบ O-Net ม.6 สำหรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบผลคะแนน ผ่านทางระบบ RPS ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th

ประกาศ O-Net ม.6 ประกาศ O-Net ม.6

ทั้งนี้ สทศ. ได้วิเคราะห์ค่าสถิติ จำแนกตามวิชา ดังนี้

วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม 100 เฉลี่ย 50.76 สูงสุด 95.00 ต่ำสุด 0

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คะแนนเต็ม 100 เฉลี่ย 36.53 สูงสุด 81.00 ต่ำสุด 0

ภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 100 เฉลี่ย 23.44 สูงสุด 99.00 ต่ำสุด 1.00

คณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 เฉลี่ย 21.74 สูงสุด 100 ต่ำสุด 0

วิทยาศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 เฉลี่ย 32.54 สูงสุด 93.00 ต่ำสุด 0

สุขศึกษา คะแนนเต็ม 100 เฉลี่ย 51.94 สูงสุด 92.50 ต่ำสุด 2.50

ศิลปะ คะแนนเต็ม 100 เฉลี่ย 34.64 สูงสุด 79.00 ต่ำสุด 0

และการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี คะแนนเต็ม 100 เฉลี่ย 49.01 สูงสุด 88.00 ต่ำสุด 0

รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวว่า ภาพรวมผลสอบ O-Net ม.6 ครั้งนี้มีนักเรียนเข้าสอบประมาณ 430,000 คน ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2556 โดยวิชาที่คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น เมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของปีที่ผ่านมา จำนวน 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ส่วนวิชาที่คะแนนเฉลี่ยลดลง เมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของปีที่ผ่านมา จำนวน 2 วิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา และพลศึกษา ขณะที่วิชาที่คะแนนเฉลี่ยคงที่ เมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของปีที่ผ่านมา

จำนวน 1 วิชา ได้แก่ วิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี โดยมี คณิตศาสตร์ วิชาเดียวที่นักเรียนทำคะแนนได้ 100 คะแนนเต็ม จำนวน 305 คน ส่วนวิชาอื่นไม่มีนักเรียนทำได้เต็ม 100 ซึ่งอาจเป็นเพราะข้อสอบของ สทศ. ค่อนข้างยาก เน้นการคิด วิเคราะห์และนำไปใช้ ดังนั้น โรงเรียนควรปรับกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการคิดมากขึ้น

ขณะที่วิชาสุขศึกษาฯ ศิลปะ และการงานพื้นฐานอาชีพฯ ที่คะแนนค่อนข้างต่ำ อาจเป็นเพราะนักเรียนไปทุ่มเท กับ 5 วิชาหลัก เพราะต้องนำไปใช้ในการเข้ามหาวิทยาลัย มากกว่า 3 วิชาดังกล่าวสำหรับที่มีคะแนนต่ำสุด 0 เกือบทุกวิชา ถือเป็นเรื่องปกติ แต่ละวิชามีเพียง 0.001% ของจำนวนผู้เข้าสอบ

สำหรับนักเรียนที่ทำการสอบ สามารถยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบด้วยตนเอง หรือ มอบผู้แทนตั้งแต่วันที่ 21 - 23 มีนาคม เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ อาคารพญาไทพลาซ่า โดยยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

กรณีที่มอบให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำร้องแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของนักเรียนผู้สอบ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้องแทน ดูกระดาษคำตอบ วันที่ 2 เมษายน เวลา 9.00 - 16.00 น. หากไม่มาตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมายถือว่าสละสิทธิ

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus