กองทัพเรือเปิดรับนักเรียนเตรียมทหาร

กองทัพเรือเปิดรับนักเรียนเตรียมทหาร
www.eduzones.com

สนับสนุนเนื้อหา

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2558 ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น เริ่มตั้งแต่วันนี้ 4 มีนาคม 2558

กองทัพเรือเปิดรับนักเรียนเตรียมทหารกองทัพเรือเปิดรับนักเรียนเตรียมทหาร

การรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร โรงเรียนเตรียมทหาร ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 คุณวุฒิการศึกษากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงสร้างหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า

1.2 เป็นชายโสด มีอายุระหว่าง 15 - 17 ปี(เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2541 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2543) ในการนับอายุ ให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

1.3มีสัญชาติไทย และบิดามารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร นายตำรวจสัญญาบัตร หรือนายทหาร นายตำรวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

1.4 มีอวัยวะ รูปร่างลักษณะ ท่าทางเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีโรคต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร และตามที่กองทัพไทยกำหนด

1.5 ขนาดของร่างกายต้องมีพิกัดความสมบูรณ์ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ดังนี้

- อายุ 15 ปี สูง 157 ซ.ม. - น้ำหนัก 45 ก.ก.
- อายุ 16 ปี สูง 159ซ.ม. - น้ำหนัก 47 ก.ก.
- อายุ 17 ปี สูง 161 ซ.ม. - น้ำหนัก 49 ก.ก.

1.6 เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรม เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

1.7 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาล ว่าได้กระทำผิดในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้ กระทำโดยประมาท

1.8 ไม่เคยถูกไล่ออก หรือถูกปลดออกจากสถานศึกษาในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนทหาร โรงเรียนตำรวจ หรือถูกทางราชการไล่ออก หรือปลดออกเนื่อง จากกระทำความผิด

1.9 เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

1.10 มีผู้ปกครอง และผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองข้อความและพันธกรณีที่ทางราชการกำหนดไว้

1.11 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกถอดถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

1.12 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษที่ต้องห้ามตามกฎหมาย

1.13 ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับส่วนราชการใด ๆ อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.14 บิดา มารดา และผู้ปกครอง เป็นผู้มีอาชีพสุจริตชอบธรรม และมีหลักฐานเชื่อถือได้

หมายเหตุ คุณสมบัติดังกล่าวในข้อ 1.1 - 1.14 นี้ หากปรากฏว่าเป็นความเท็จขึ้นภายหลังรับเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้ว จะต้องพ้นจากฐานะนักเรียนเตรียมทหารทันที

2 . การรับสมัคร

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว ทางเว็บไซต์ http://www.rtna.ac.th หรือ http://www.navy.mi.th หรือ http://www.admission-rtna.com รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 5 มีนาคม 2558 (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 - 2475 - 3995)

3. หลักฐานที่ต้องใช้ในวันรับสมัคร(เฉพาะผู้สอบผ่านภาควิชาการ) ให้นำเอกสารหลักฐานต่างๆ มามอบให้คณะกรรมการของโรงเรียนนายเรือในวันทดสอบสุขภาพจิต วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2558 ที่โรงเรียนนายเรือ

3.1 เอกสารรับรองผลการศึกษา ใช้ใบรับรองการศึกษาที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเอกสารแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบ เท่า

3.2ในกรณีที่บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้าน ให้นำหลักฐานใบมรณะบัตรหรือหลักฐานอื่นของทางราชการ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดา มารดา

3.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและของบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด

3.4 เอกสารการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ของผู้สมัคร และของบิดา มารดา( ถ้ามี )

3.5 เอกสารขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษ (ประเภทที่มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มในการสอบทุกรอบ ตามระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วย โรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.2552) ให้ส่งเอกสารที่แสดงการได้รับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึงอนุกรรมการรับสมัคร โรงเรียนนายเรือ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 วงเล็บมุมซองด้านล่างให้ชัดเจนว่า "คะแนนเพิ่มพิเศษ นตท."

ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2558 โดยถือ วันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นเกณฑ์ หากเกินกำหนดถือว่า ผู้สมัคร ฯ สละสิทธิ์ในการใช้สิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษดังกล่าว และ หากเอกสารสูญหายไม่ว่ากรณีใด ๆ โรงเรียน นายเรือจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ตามเอกสารดังนี้

3.5.1เอกสารแสดงว่า ผู้สมัครเป็นบุตรของทหาร - ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพใน ขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ตามปกติ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษตามกฎหมาย ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าทำขวัญ ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยคนงาน หรือ ได้รับบำเหน็จพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง

3.5.2 เอกสารแสดงว่า ผู้สมัครเป็นบุตรของทหาร - ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ทางยุทธการ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำตามหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบจลาจลหรือในระหว่างเวลาที่มีพระบรมราชโองการประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

หรือในระหว่างเวลาที่สั่งให้เป็นนักดำเรือดำน้ำหรือปฏิบัติหน้าที่สำรวจจัดทำเขตแดนระหว่างประเทศซึ่งมีสิทธินับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษตามกฎหมาย ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าทำขวัญ ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยคนงาน หรือ ได้รับบำเหน็จพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง หรือ บุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี หรือ เหรียญ หรือ เข็มกล้าหาญ

3.5.3 เอกสารที่แสดงว่า ผู้สมัครเป็นบุตรของ ทหาร - ตำรวจ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามโจรผู้ร้าย หรือผู้ที่ได้ช่วยเหลือราชการในการปราบปรามโจรผู้ร้ายจนถึงแก่ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ชีวิต ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ

4 . การสอบคัดเลือก แบ่งเป็นสองรอบ คือ

4.1 การสอบภาควิชาการ ในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต(พัฒนาการ) เป็นการทดสอบความรู้ใน วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา ตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของกระทรวงศึกษาธิการ มีคะแนนรวม 700 คะแนน โดยจะคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนดีที่สุดตามลำดับคะแนน ตามจำนวนที่โรงเรียนนายเรือกำหนด เข้าทำการสอบรอบสองต่อไป มีรายละเอียดคะแนน ดังนี้
- วิชาคณิตศาสตร์ 250คะแนน (วิชาคณิตศาสตร์ ต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 40) - วิชาวิทยาศาสตร์ 250 คะแนน
- วิชาภาษาอังกฤษ 160 คะแนน (วิชาภาษาอังกฤษ ต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 40) - วิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา 60 คะแนน

4.2 การสอบรอบที่สอง ในระหว่างวันที่ 27เมษายน พ.ศ.2558 ถึงวันที่ 1พฤษภาคม พ.ศ.2558 ที่โรงเรียนนายเรือ และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ เป็น การคัดเลือกผู้ที่ผ่านการสอบความรู้ภาควิชาการ เข้าทำการการทดสอบความสมบูรณ์ของร่างกาย และจิตใจเพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ของกองทัพเรือต่อไปรายละเอียดดังนี้

4.2.1 การตรวจสุขภาพ เป็นการทดสอบสุขภาพจิต การตรวจขนาดรูปร่าง ลักษณะ ความสมบูรณ์ของร่างกาย ตลอดจนการตรวจโรค และ ความพิการที่ขัดต่อการเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ทำการตรวจในระหว่างวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2558

4.2.2การสอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจาเป็นการตรวจสอบรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ความสมบูรณ์ของร่างกาย ความองอาจ คุณลักษณะความเหมาะสมที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ทำการสอบในระหว่างวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2558 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2558

4.2.3 การสอบพลศึกษาเป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยมีการทดสอบ 8 รายการ คือ ลุกนั่ง 30 วินาที, นั่งงอตัว, ดึงข้อ, ยืนกระโดด, วิ่งกลับตัว, วิ่ง 50 เมตร, ว่ายน้ำ 50 เมตร(หากไม่สามารถว่ายน้ำได้ หรือ ว่ายน้ำไม่ผ่านในเวลาที่กำหนด ถือว่าสอบไม่ผ่านรอบสอง) และวิ่ง 1,000 เมตร คิดเป็นคะแนน 100 คะแนน

เพื่อนำไปรวมกับคะแนนสอบภาควิชาการ ใช้จัดลำดับที่ใหม่ เพื่อประกาศผลการสอบรอบสุดท้ายต่อไป โดยทำการสอบในระหว่างวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2558 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2558

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.rtna.ac.th/annouce/01.php

รายละเอียด ดาวน์โหลดไฟล์ : กองทัพเรือเปิดรับนักเรียนเตรียมทหาร

ที่มา ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย www.enn.co.th

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus