สพฐ.ดึง "ณเดชน์-ญาญ่า" ร้องเพลงค่านิยม12ประการ

สพฐ.ดึง "ณเดชน์-ญาญ่า" ร้องเพลงค่านิยม12ประการ
มติชน

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อวันที่ 30 กันยายน นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่าขณะนี้ตนได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเพื่อให้โรงเรียนทุกแห่งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)นำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยม12ประการไปสู่การปฏิบัติตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)มีนโยบายต้องการสร้างคนในชาติและประเทศให้มีความเข้มแข็งตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติหลักไว้ อาทิ 1.ให้สถานศึกษาผนวกค่านิยมหลัก 12 ประการในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีการประกวดเล่าเรื่อง อ่านทำนองเสนาะ ท่องบทอาขยาน คัดลายมือ แต่งเพลง กาพย์ กลอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีกิจกรรมการเรียนรู้ตามแหล่งประวัติศาสตร์

เลขาธิการกพฐ. กล่าวต่อว่า2.ให้สถานศึกษาปลูกฝังและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการให้กับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เน้นการปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน จนเกิดเป็นพฤติกรรมที่ยั่งยืนโดยให้มีการพัฒนาและประเมินอย่างเข้มข้นในแต่ละระดับชั้น ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เน้นด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความกตัญญู และการมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เน้นด้านซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนและมีความเข้มแข็งทั้งกายใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เน้นด้านรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย เข้าใจเรียนรู้ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง และปฏิบัติตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เน้นในด้านมีศีลธรรม รักษาความสัตย์ ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

"นอกจากแนวปฏิบัติดังกล่าวแล้วสพฐ.ได้จัดทำบทเพลงค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะให้นายณเดชน์ คูกิมิยะ และ น.ส.ญาญ่า อุรัสยา นักแสดงชื่อดังเป็นผู้ขับร้อง โดยบทเพลงดังกล่าวจะให้โรงเรียนนำไปเปิดทำกิจกรรมภายในโรงเรียน " นายกมล กล่าว

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ค่านิยม12ประการ