ประวัติและความเป็นมาวันอนามัยโลก

ประวัติและความเป็นมาวันอนามัยโลก
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การอนามัยโลก (WHO) เป็นทบวงการชำนาญพิเศษอันมีสัมพันธ์กับสหประชาชาติทบวงหนึ่ง ประกอบด้วยสมาชิก 131 ประเทศ (ธันวาคม 2511) องค์การนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะคุ้มครองและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนทั่วโลก

องค์การอนามัยโลกได้รับเอางานด้านสุขภาพอนามัยอันมีประเทศต่างๆทั่วโลก ได้ร่วมมือช่วยเหลือกันเป็นการระหว่างชาติตลอดมาเป็นเวลากว่า 100 ปีแล้วนั้น มาปฏิบัติสืบต่อไปนับได้เริ่มก่อตั้งองค์การขึ้นใน พ.ศ.2491 ความมุ่งหมายดั้งเดิมของการร่วมมือระหว่างชาติในด้านนี้ ก็เพื่อช่วยกันหยุดยั้งการระบาดของโรคต่างๆ แต่ในปัจจุบันความร่วมมือระหว่างชาติในด้านนี้ได้ขยายกว้างขวางออกไปมาก กล่าวคือ เพื่อดำเนินการยกระดับสุขภาพอนามัยในที่ทุกแห่งในโลกและช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าในด้านนี้อาศัยการศึกษา การวิจัยและการแลกเปลี่ยนเรื่องควรรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

งานขององค์การอนามัยโลก นั้นแยกออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

1. พยายามอำนวยความช่วยเหลือให้แก่ประเทศต่างๆ ตามความต้องการเมื่อได้ร้องขอมา
2. จัดให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก
3. ส่งเสริมและประสานงานด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพต่างๆ อันไม่อาจดำเนินไปได้โดยลำพังแต่ละประเทศ

ความสำคัญของวันอนามัยโลก

องค์การอนามัยโลกนับเป็นองค์กรระหว่างประเทศองค์การหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ และสังคมขององค์การสหประชาชาติ โดยอาศัยแนวความคิด และการดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการอนามัยที่มีมาก่อน

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การอนามัยโลก

1. เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั่วโลกให้มีพลานามัยอยู่ในระดับสูงสุดเท่าที่สามารถจะทำได้ทั้งในร่างกายและจิตใจ
2. เพื่อประสานงานส่งเสริมการอนามัยระหว่างชาติ และร่วมมือกับรัฐบาลประเทศสมาชิกในการดำเนินงานตามโครงการอนามัยต่างๆ รวมทั้งกำหนดมาตรฐานยา และวัคซีน
3. เพื่อให้บริการทางวิชาการในด้านอนามัยระหว่างประเทศและส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus