สกอ.เร่งมหาวิทยาลัยส่งข้อมูลรับตรง ขยายเวลาเพิ่มถึง 4 ต.ค.

สกอ.เร่งมหาวิทยาลัยส่งข้อมูลรับตรง ขยายเวลาเพิ่มถึง 4 ต.ค.
มติชน

สนับสนุนเนื้อหา

นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เปิดเผยว่า ตามที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ได้จัดประชุมเรื่องการพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง ผลปรากฏว่าหลายฝ่ายเห็นว่าระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน ก่อเกิดปัญหาและผลกระทบต่อนักเรียน ผู้ปกครอง และระบบการศึกษา จึงเสนอให้ปรับปรุงและพัฒนาระบบการรับนิสิตนักศึกษาเป็นการด่วน ดังนั้น สกอ.จึงได้ทำหนังสือส่งไปถึงมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ เพื่อขอข้อมูลการรับนิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับข้อมูลที่ขอมหาวิทยาลัยจะเป็นละเอียดการรับนิสิต นักศึกษา ในทุกระบบ ทุกวิธีการ ทุกคณะและสาขาวิชา ที่ไม่ใช่การรับในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชั่นกลาง เช่น จำนวนคณะ/สาขาวิชา จำนวนรับ อัตราการแข่งขันที่ผ่านมา ช่วงเวลาการรับสมัครและสอบ คุณสมบัติผู้สมัคร การสอบคัดเลือกดำเนินการอย่างไร และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการสมัครหรือสอบต่อคนเป็นเท่าไหร่ ทั้งนี้ สกอ. จะนำข้อมูล เสนอต่อ รัฐมนตรีว่าการศธ. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด


นพ.กำจรกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ข้อมูลจนถึงวันที่ 30 กันยายน มีมหาวิทยาลัยที่ต้องส่งข้อมูล จำนวน 80 แห่ง แต่ส่งมาเพียง 27 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)เชียงราย มรภ.ลำปาง มรภ.นครสวรรค์ มรภ.เพชรบูรณ์ มรภ.อุดรธานี มรภ.บุรีรัมย์ มรภ.สุรินทร์ มรภ.ราชนครินทร์ มรภ.เทพสตรี มรภ.รำไพพรรณี มรภ.นครปฐม มรภ.นครศรีธรรมราช มรภ.ภูเก็ต มรภ.สุราษฎร์ธานี มรภ.จันทรเกษม มรภ.พระนคร มรภ.สวนสุนันทา มรภ.ชัยภูมิ มรภ.ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) กรุงเทพ และมทร.สุวรรณภูมิ


"เดิม สกอ. กำหนดให้มหาวิทยาลัยจะต้องส่งข้อมูลมาภายในวันที่ 30 กันยายน แต่ทราบว่ามหาวิทยาลัยหลายแห่งมีการรับนิสิตนักศึกษาหลายระบบ และต้องรวบรวบข้อมูลจำนวนมาก จึงทำให้ยังส่งข้อมูลไม่ได้ สกอ.เปิดรับข้อมูลไปจนถึงวันที่ 4 ตุลาคมนี้ หวังว่ามหาวิทยาลัยจะส่งข้อมูลครบทั้งหมด" นพ. กำจร กล่าว

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus