ประกาศรางวัล Uniqlo เชิญชวนร่วมสนุกลุ้นรับ Uniqlo AIRism จำนวน 100 ตัว

ประกาศรางวัล Uniqlo เชิญชวนร่วมสนุกลุ้นรับ Uniqlo AIRism จำนวน 100 ตัว

AIRism ชุดชั้นในใหม่ล่าสุดจากยูนิโคล่ ทุกความสบายสำหรับทุกฤดูกาล
Comfort unlimited AIRism จากยูนิโคล่สำหรับทุกคนในโลก


ร่วมสนุกกับกิจกรรมแจกเสื้อ Uniqlo AIRism ฟรี 100 ตัว รางวัลละ 1 ตัว  โดยตอบคำถามง่ายๆ ว่า คุณสมบัติใดของชุดชั้นใน UNIQILO AIRism ที่จะทำให้คุณรู้สึกสบายไร้ขีดจำกัด?

ปฏิวัตินิยามของคำว่าชุดชั้นใน ค้นหาคำตอบได้ที่ http://www.uniqloairismthailand.com

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม

18 มีนาคม - 22 มีนาคม 2556 ประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 28 มีนาคม 2556

* การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับ Uniqlo AIRism ฟรี

1. ยุวดี วรรณฉวี
2. นายไวภพ เลิศสินเกรียงไกร
3. มินล์ตรา เสือเล็ก
4. นายอำนาจ ยศมา
5. ทัชชา ทรรปณ์จินดา
6. ทิพยา ทรรปณ์จินดา
7. ทรงพล ทรรปณ์จินดา
8. ธนพล รี้พลมหา
9. สายทอง เหล่ารัตนเวช
10. ภัชรา มณีวงษ์
11. ศราวุธ เจนตระกูล
12. ตะวัน
13. สุวลี ธวัชกาญจน์
14. เนตรนรินทร์ กุศลสมบูรณ์
15. สุขเลิศผล
16. สุทัตตา บุตรไชย
17. ประภาพรรณ เตชะนันท์
18. อภิชาต
19. ศิริวรรณ ศรีดารา
20. แก้วใจ ปรีชาอักษร
21. โชติอนันต์ รัตนวงษ์
22. ธนาภรณ์ ไลไธสง
23. ประภาศรี บางกระเทศ
24. กมลพิมพ์ ประเสริฐวณิช
25. อรุณกมล ศรีหะวงศ์
26. อาลิษา แบ่งส่วน
27. วริศรา ภูมลา
28. เรณู แก้วสถิตย์
29. ปรเมศร์ อารมย์ดี
30. ภัสสรา โสรณสุทธิ์
31. พัชรี ปุญญาเจริญนนท์
32. พรรณพิมล ศรีหะวงศ์
33. ดวงพร ศรีหะวงศ์
34. supinya
35. นิอร โชติเวชชกุล
36. น.ส.มุจลินทร์ หมูสีโทน
37. เสาวคนธ์ แรงสืบสิน
38. ปริญญารัตน์ พฤกษ์ประมูล
39. นิติกร
40. วิจิตรา กุลวงศ์
41. รุ่งกานต์ แก่นม่น
42. เบญจพร ชอบกิตติคุณ
43. Patcharanan Koonphitaksakul
44. นายศรายุทธ สรณะสัจจะชีพ
45. ณัฐพงศ์ พงศ์กิดาการ
46. น.ส.อโณทัย กิ่งศักดิ์
47. รัชดา หริตกุล
48. นงลักษณ์ อิสระญาณพงศ์
49. ประจักรา นนทสุต
50. ธัญสิริ จังศิริวิทยากร
51. ศุภชัย จังศิริวิทยากร
52 .นพรัตน์ สุขอยู่
53. อนุชิต สาธุธรรม
54. Sirimon Puengsangwal
55. ธัญสิรี ศิริวิทยากร
56. น.ส.อภิญญา สอาดปรุ
57. ภคินี พราหมณ์แก้ว
58. ภรณ์นภา
59. อัษฎาวุธ วงศ์วรกิจ
60. นารี โชติกูล
61. ช่อลดา สิริวัฒนาพาท
62. สรวิศ เติมวิวัฒน์ศิริ
63. ยุพาภรณ์ ชัยเฉลิมมงคล
64. พรรณทิพา อ่อนสำอางค์
65. ปวีณา บุญมาก
66. ทศพร พราวกระจ่าง
67. วราภรณ์ แสงแก้ว
68. วราลักษณ์ ประสงค์ประสิทธิ์
69. ทิฆัมพร ลวนะพิพัฒน์
70. นายนฤเบศร์ ชมภูทอง
71. สรัญญา ภูมินาถ
72. อวยพร เพ็ชรรุ้งรัตน์
73. ปุญญิศา พิมพ์สุข
74. สมบัติ เพ็ชรรุ้งรัตน์
75. อัญรินทร์ ศิริเดชวรพัฒน์
76. Lalita Areechitkasem
77. ชญาฎา รอดอยู่สุข
78. ทัดดาว สรรค์ศุภศิริกุล
79. กรณีย์ ชุมวิจิตรกุล
80. วรินทิพย์ อนันตชาติ
81. อนันชนินทร์ คำชมภู
82. สุภาภรณ์ คูสุวรรณ
83. วิภาพรรณ อุดมผล
84. คุณศริญญา แป้งนวล
85. วรวีร์ สุรปภา
86. โสภิดา
87. จริยา แก้วกำพลกุล
88. กนกเพชร ธรรมศรี
89. วรากร วงศ์โกศลสุข
90. นภสรณ์ ทรัพย์ประดิษฐ์
91. ศุภกร สุมงคล
92. นวลอนงค์ ชุมวิจิตรกุล
93. สุนีย์ ปัณฑ์
94. นพรุจ สุมงคล
95. กมลทิพย์ จันทร์เสี้ยวรัศมี
96. นพพล เนียรนาทจำนงค์
97. mahesh pant
98. ณัฐมน เศรษฐพิทยากุล
99. ปริยดา พยุงธรรม
100. เยาวภา ปิติวิโรจน์

ของรางวัลจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้นะครับ

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus