รัฐบาลฮังการีมอบทุน

รัฐบาลฮังการีมอบทุน
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

ฮังการีให้ทุนการศึกษาและทุนวิจัยระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้แก่นักศึกษาต่างชาติคณะกรรมการกองทุนฮังการี (Hungarian Scholarship Board- HSB) ประกาศให้ทุนการศึกษาและทุนวิจัยระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัยในประเทศฮังการี
ประเภทของทุนที่ HSB มอบให้แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ต่อไปนี้
A. หลักสูตรระยะสั้น ระดับปริญญาตรี-โท (3-10 เดือน)
B. หลักสูตรระดับหลังปริญญาตรี (3-21 วัน หรือ 1-10 เดือน)
C1. การศึกษาระดับปริญญาเอก (36 เดือน)
C2. การศึกษาระดับ partial doctoral (10 เดือน) โดยผู้สมัครต้องมีจดหมายเชิญจากผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาระดับปริญญาเอกในฮังการี
D. การศึกษาระดับหลังปริญญาเอก (1-10 เดือน)
E. ติวเตอร์อาวุโส หรือ นักวิจัย (3-21 วัน หรือ 1-10 เดือน)
F. หลักสูตรภาคฤดูร้อน 2-4 สัปดาห์
สำหรับทุนเพื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีนั้น นักศึกษาที่เรียนภาษาฮังการีและวรรณกรรมฮังการีจะได้รับการพิจารณาก่อน
เกณฑ์อายุของผู้สมัคร ทุนระดับปริญญาตรี ไม่เกิน 30 ปี ทุนระดับหลังปริญญาตรีไม่เกิน 40 ปี ทุนระดับปริญญาเอก ไม่เกิน 35 ปี ทุนระดับหลังปริญญาเอก ไม่เกิน 45 ปี สำหรับทุนติวเตอร์อาวุโส และทุนการศึกษาภาคฤดูร้อน ไม่มีกำหนดอายุสำหรับผู้สมัคร
เอกสารประกอบการสมัครที่จำเป็น ได้แก่ ประกาศนียบัตรด้านภาษา ผู้รับทุนต้องแสดงให้เห็นว่ามีความรู้เกี่ยวกับฮังการีอย่างพอเพียงที่จะทำตามแผนงานที่ส่งมา ยกเว้นเมื่อสถานศึกษาประกาศอย่างเป็นทางการว่ายอมรับนักศึกษาโดยไม่คำนึงถึงความสามารถทางภาษาฮังการีของผู้สมัคร
นอกจากนี้ต้องมี Letter of interest (เฉพาะผู้ขอทุนระดับปริญญาตรีและทุนการศึกษาภาคฤดูร้อน) มีจดหมายรับรอง 2 ฉบับซึ่งออกโดยสถาบันการศึกษาในประเทศของผู้ขอทุนและอีกฉบับจากอาจารย์หรือ advisor (ผู้ขอทุนระดับปริญญาตรีและทุนการศึกษาภาคฤดูร้อนไม่ต้องใช้) และใบรับรองสุขภาพ เป็นต้น
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับสำเนาใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.scholarship.hu โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
ผู้เขียน : จิระนันต์

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus