นิด้า เปิดตัวคณะน้องใหม่ นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

นิด้า เปิดตัวคณะน้องใหม่ นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

     เมื่อเร็วๆ นี้ นิด้าได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ คณะน้องใหม่ล่าสุดของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารสถาบัน ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธารงธัญวงศื อธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ และคณาจารย์จากคณะร่วมแถลงข่าว

     คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการของนิด้า ได้เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ซึ่งในระดับปริญญาโทประกอบไปด้วย 4 สาขาวิชา ได้แก่
1. นวัตกรรมนิเทศศาสตร์การตลาด (Innovative Marketing Communication-IMC)
2. นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (Innovative Communication and Innovation-ICI)
3. นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ (Innovative Public Relations-IPR)
4. นวัตกรรมนิเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนา(Innovative Communication Development-ICD) ระดับปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

     นอกจากนี้ ทางคณะยังได้มีการจัดกิจกรรม GSCM DAY CAMP
เพื่อให้ผู้ที่สนใจทำความรู้จักกับหลักสูตรของคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการและร่วมเปิดโลกทัศน์
กับนักวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ที่มีชื่อเสียง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองในวันที่ 20 ตุลาคม 2555
ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี สำรองที่นั่งได้ที่ 02-727-3758-9

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus