มหาวิทยาลัยเวสต์มินสเตอร์

มหาวิทยาลัยเวสต์มินสเตอร์
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนาที่มีความประสงค์จะศึกษาหลักสูตรเต็มเวลาระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยเวสต์มินสเตอร์ (University of Westminster) ตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนาที่มีความประสงค์จะศึกษาหลักสูตรเต็มเวลาระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยเวสต์มินสเตอร์ ไม่จำกัดสาขาวิชา
ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่อยู่อาศัย ค่าครองชีพ ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับจากลอนดอน
ผู้มีสิทธิสมัครทุนนี้ จะต้องเป็นนักศึกษาชาวต่างชาติที่สมัครเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาโทเรียนเต็มเวลามหาวิทยาลัยเวสต์มินสเตอร์ และมีจดหมายตอบรับให้เข้าเรียนต่อจากมหาวิทยาลัยแบบมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไขก็ได้ ก่อนการสมัครขอรับทุนการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาโทที่เปิดสอน ได้แก่ การบัญชี การเงินและเศรษฐศาสตร์/การประยุกต์วิธีการวิจัยการตลาดและสังคม/สถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายใน/ศิลปะและการออกแบบ/วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์/วิทยาศาสตร์ชีวภาพ/ระบบข้อมูลธุรกิจ/ธุรกิจและการจัดการ/การ แพทย์/วิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟแวร์/ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/ภาษาอังกฤษ/ แฟชั่น/การบริหารงานบุคคล/วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน/ภาษา/กฎหมาย/ภาษาศาสตร์/มัลติมีเดียและคอมพิวเตอร์เกมส์/ดนตรี/โภชนาการ/การถ่ายภาพ/การวางแผนการเคหะและการออกแบบชุมชนเมือง/การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/จิตวิทยา/โทรทัศน์, ภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหว/การท่องเที่ยวและกิจกรรม/การขนส่งและโลจิสติกส์/วัฒนธรรมทางสายตา
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (4 ปี) จากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง มีผลการเรียนดีเยี่ยม เกณฑ์เกรดเฉลี่ยสะสมจะขึ้นอยู่กับหลักสูตรวิชาที่สมัครเรียน รวมถึงขึ้นอยู่กับชื่อเสียงของสถาบันที่เรียนในระดับปริญญาตรีด้วย (2.6-3.5 ขึ้นไป) หรือมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วหลายปี
นอกจากนี้ผู้สมัครต้องมีศักยภาพในการพัฒนา และขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้และทักษะที่ได้รับกลับมาพัฒนาประเทศต่อไป
การคัดเลือกเพื่อมอบทุนการศึกษาจะดำเนินการสองครั้งต่อปี สามารถยื่นใบสมัครได้จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งจะเปิดเรียนในเดือนมกราคมปี 2556 หรือยื่นใบสมัครภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ซึ่งจะเปิดเรียนในเดือนกันยายนปี 2556
สอบถามรายละเอียดของทุนได้ที่ Scholarships Office, University of Westminster, Cavendish House, 101 New Cavendish Street, London, W1W 6XH United Kingdom Tel: +44 (0)20 7911 5000 ext 66257/66258 E-mail: scholarships@westminster.ac.uk
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ในเว็บไซต์ www.westminster.ac.uk

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
ผู้เขียน : จิระนันต์

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus