San Jose State University

San Jose State University
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกและพัฒนาด้านการศึกษากำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในสถาบันอุดมศึกษาทั่วอเมริกา นักศึกษาของมหาวิทยาลัยซานโฮเซสเตทเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการเรียนรูปแบบ e-learning

มหาวิทยาลัยซานโฮเซสเตท (San Jose State University) หรือ SJSU ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1857 เป็นสถาบันอุดมศึกษาเก่าแก่ที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา มีวิทยาเขตการศึกษาทั้งหมด 23 วิทยาเขต วิทยาเขตหลักตั้งอยู่บนพื้นที่กว้างบริเวณดาวน์ทาวน์เมืองซานโฮเซ

นักศึกษาประมาณ 31,000 คนจากนานาประเทศทั่วโลก จัดเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมมากที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐ นักศึกษาชาติเอเชียนิยมมาเรียนต่อกันมาก มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทหลากหลายสาขา สาขาที่มีชื่อเสียง ได้แก่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า ศิลปะ และปริญญาโทสาขากิจกรรมบำบัด

มหาวิทยาลัยซานโฮเซสเตทมีจุดเด่นหลายด้าน ข้อสำคัญคือบริษัทต่างๆ ในซิลิคอน วัลลีย์ว่าจ้างนักศึกษาเรียนจบด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยการคอมพิวเตอร์ และธุรกิจจากซานโฮเซสเตทเข้าทำงาน มากกว่าบัณฑิตที่เรียนจบจากสถาบันอื่นในสหรัฐ
ปัจจุบันภาควิชาต่างๆ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาหลักสูตรปริญญาในระดับรายวิชาออนไลน์บางส่วนหรือทั้งหมด

แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกและพัฒนาด้านการศึกษากำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในสถาบันอุดมศึกษาทั่วอเมริกา นักศึกษาของมหาวิทยาลัยซานโฮเซสเตทเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการเรียนรูปแบบ e-learning
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่ทำให้นักศึกษาไม่ต้องเข้าห้องเรียนเหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่น แต่สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาอย่าง iPods และเครื่องเล่น MP3 เข้าไปสัมผัสบรรยากาศห้องเรียนเสมือนจริงในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในเวลาที่สะดวก

หลักสูตรออนไลน์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับคือ โลกศึกษา (Global Studies) เป็นหลักสูตรสหวิทยาการที่ศึกษาเรื่องราวในอดีตของโลก การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้า การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการผสมผสานวัฒนธรรม

การศึกษาทั่วโลกสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับธุรกิจและงานปฏิบัติการขององค์กร รวมถึงได้เตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสในการทำงานที่บ้านหรือต่างประเทศ

วิชาเอกแบ่งเป็น 4 สาขามุ่งเน้นศึกษาทวีปในโลก ได้แก่ ยุโรป เอเชีย ละตินอเมริกา อัฟริกา หรือตะวันออกกลาง ผู้เรียนควรศึกษาภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาท้องถิ่นในภูมิภาคส่วนที่ศึกษาเป็นวิชาเอก

เนื้อหาวิชาประกอบด้วยวิชาแกน Introduction to Global Studies และวิชาเลือกในหัวข้อต่อไปนี้ Geography & Environment, Global Business & Economics, Global History & Politics และ Global Cultures & Society

หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (Library Information and Science) เป็นอีกสาขาหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้สถาบันในฐานะผู้นำทางการศึกษาออนไลน์ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท ประกาศนียบัตรหลังปริญญาโท และปริญญาเอก ทุกหลักสูตรให้ทางเลือกในการการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100%

นักศึกษาได้รับประโยชน์จากสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ออนไลน์ การประชุมผ่านเว็บ เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีอื่นๆ ซึ่งเป็นที่ต้องการในตลาดงานปัจจุบัน

หลักสูตรระดับปริญญาโทด้านกิจกรรมบำบัด (Occupational Therapy) เป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ รับนักศึกษาไม่เกิน 30 คนในแต่ละหลักสูตร เปิดรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอื่นและมีความสนใจศึกษาในด้านกิจกรรมบำบัด เรียนจบแล้วต้องสอบรับประกาศนียบัตร (the national certification examination) และได้รับใบอนุญาตประกอบอาชีพรัฐแคลิฟอร์เนีย (California State License)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (Public Health) รับสมัครนักศึกษาไม่เกินคอร์สละ 25 คนเรียนรวม 42 หน่วยกิต

การศึกษามุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตทางด้านสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ศึกษา และตัดสินใจในการวางแผนกลยุทธและดำเนินการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สามารถสนองความต้องการของประชากรกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีความสามารถในการพัฒนาทั้งองค์กรและชุมชนให้เข้มแข็งได้อย่างสอดคล้องกับแต่ละพื้นที่ ตลอดจนสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของแต่ละพื้นที่

ค่าธรรมเนียมการเรียนการสอนประกอบด้วยค่าเล่าเรียน 24,150 ดอลลาร์สหรัฐ ประมาณ 764,300 บาท เท่ากับ 575 ดอลลาร์สหรัฐ/หน่วยกิต ประมาณ 18,200 บาท ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านหนังสือและอื่นๆ สำหรับระดับปริญญาเอก โดยทั่วไปปีละ 13,700 ดอลลาร์สหรัฐ ประมาณ 433,600 บาท

ทุกหลักสูตรการศึกษาระบบทางไกลเต็มรูปแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ Blackboard สามารถทดลองเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://online.sjsu.edu/

ขั้นตอนการสมัคร เลือกหลักสูตรเรียนไกลที่ต้องการเรียน กรอกเอกสารใบสมัครที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย แนบเอกสารการสมัครที่จำเป็นตามเกณฑ์ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL 550 ขึ้นไป การลงทะเบียนเรียนควรติดต่อภาควิชาโดยตรง

ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง เปิดรับสมัครระหว่างเดือนตุลาคมถึงมีนาคมของทุกปี ส่วนภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ เปิดรับสมัครระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนของทุกปี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่ www.sjsu.edu/ecampus

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
ผู้เขียน : จิระนันต์

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus