วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรม SUM GAME 51

วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก จัดแข่งขันกีฬาสีภายในภายใต้ชื่อ SUM GAME 51 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และด้านสังคม ที่สนามวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ได้จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในภายใต้ชื่อ SUM GAME 51 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และด้านสังคม พร้อมกับการเสริมสร้างวินัยให้เกิดขึ้นในตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นายสมเกียรติ สุวรรณนิมิต นายอำเภอสุไหงโก-ลก เปนประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กล่าวว่า ในโลกยุคปัจจุบัน สถาบันการศึกษานอกจากความรู้แล้วจำเป็นต้องเน้นให้นักเรียนนักศึกษามีโอกาสออกกำลังกายด้วย ซึ่งกีฬาสีภายในของโรงเรียนต่างๆ มีส่วนสร้างความสมานฉันท์ แบ่งงานกันทำ เป็นกลยุทธ์ที่ทำให้เด็กมีความรักมีความสามัคคี รู้จักวินัยนักกีฬา มีร่างกายแข็งแรง เป็นประสบการณ์นอกเหนือจากในห้องเรียน สำหรับการแข่งขันกีฬา SUM GAME 51 ครั้งนี้ จัดให้มีกีฬา 6 ประเภท ได้แก่ วอลเลยบอล ฟุตซอล เซปักตระกร้อ บาสเก็ตบอล แชร์บอล เปตอง รวมถึงการแข่งขันกรีฑาและกีฬาพื้นบ้านโดยได้รับการอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก หน่วยงานภาครัฐและอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆในพื้นที่เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังกำหนดจัดแข่งขันกีฬาสีนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประการณ์ภายใต้ชื่อ "ฟ้า-ขาวสัมพันธ์ ในวันที่ 15 ก.พ.นี้