ผลสำรวจ "นิด้าโพล" แซมบ้าคนเชียร์เยอะสุด+คว้าแชมป์

ผลสำรวจ "นิด้าโพล" แซมบ้าคนเชียร์เยอะสุด+คว้าแชมป์
S! Sport

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ศึกฟุตบอลโลก 2014”  ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2557  จากประชาชนที่ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลโลก 2014  รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,268  หน่วยตัวอย่าง กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ เกี่ยวกับศึกฟุตบอลโลก 2014 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2557 โดยมีประเทศบราซิลเป็นเจ้าภาพ  อาศัยการสุ่มตัวอย่างจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” ด้วยความน่าจะเป็นแบบมีระบบ (tematic Random  Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน 1.4

จากผลการสำรวจเกี่ยวกับความถี่ในการติดตามข่าวความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ของประชาชน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 79.97  ระบุว่า ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 เป็นบางครั้ง ขณะที่ ร้อยละ  20.03 ระบุว่า ติดตามเป็นประจำ

เมื่อถามถึงความพึงพอใจของประชาชนที่จะได้รับชมการถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ทางช่องฟรีทีวี (ช่อง 7)  จำนวน 22 คู่ จาก 64 คู่ พบว่า ประชาชน ร้อยละ  32.73 ระบุว่า พอใจมาก ร้อยละ 41.17 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ ร้อยละ 13.09 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ  ร้อยละ 4.57 ระบุว่า ไม่พอใจเลย  ร้อยละ 8.44 ระบุว่า เฉยๆ

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบมากที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 34.41 ระบุว่า ชื่นชอบทีมชาติบราซิล รองลงมา ร้อยละ 21.41 ระบุว่า ชื่นชอบทีมชาติอังกฤษ ร้อยละ 17.83 ระบุว่า ชื่นชอบทีมชาติสเปน ร้อยละ 11.11 ระบุว่า ชื่นชอบทีมชาติเยอรมนี  ร้อยละ 4.12 ระบุว่า ชื่นชอบทีมชาติอาร์เจนตินา  ร้อยละ 3.05 ระบุว่า ชื่นชอบทีมชาติอิตาลี  ร้อยละ 2.78 ระบุว่า ชื่นชอบทีมชาติฮอลแลนด์ ร้อยละ 2.06 ระบุว่า ชื่นชอบทีมชาติฝรั่งเศส ร้อยละ 1.70 ระบุว่า    ชื่นชอบทีมชาติโปรตุเกส ร้อยละ 0.54 ระบุว่า ชื่นชอบทีมชาติญี่ปุ่น ร้อยละ 0.45 ระบุว่า ชื่นชอบทีมชาติเบลเยียม และ ร้อยละ 0.54 ระบุว่า ชื่นชอบทีมชาติ อื่น ๆ ได้แก่ กานา สวิตเซอร์แลนด์ อุรุกวัย เอกวาดอร์ เกาหลีใต้ และฮอนดูรัส

ท้ายสุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อทีมฟุตบอลที่คิดว่า จะได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลก 2014 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.78 ระบุว่า เป็นทีมชาติบราซิล รองลงมา ร้อยละ 15.03 ระบุว่า เป็นทีมชาติสเปน ร้อยละ 7.71 ระบุว่า เป็นทีมชาติเยอรมนี ร้อยละ 5.98 ระบุว่า เป็นทีมชาติอังกฤษ ร้อยละ 2.28 ระบุว่า เป็นทีมชาติอาร์เจนตินา ร้อยละ 1.34 ระบุว่า เป็นทีมชาติอิตาลี ร้อยละ 0.94 ระบุว่า เป็นทีมชาติฮอลแลนด์และโปรตุเกส ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 0.71 ระบุว่า เป็นทีมชาติฝรั่งเศส ร้อยละ 0.55 ระบุว่า เป็นทีมชาติอื่น ๆ ได้แก่ อุรุกวัย เบลเยียม เอกวาดอร์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้  และร้อยละ 15.74 ระบุว่า ยังไม่แน่ใจ

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 72.63 เป็นเพศชาย  ร้อยละ 27.13 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.24 เป็นเพศทางเลือก ตัวอย่างร้อยละ 11.91 มีอายุต่ำกว่า 25 ปี ร้อยละ 42.03 มีอายุ 25 – 39 ปี  ร้อยละ 41.17 มีอายุ 40 – 59 ปี และร้อยละ 4.89 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่างร้อยละ 92.97 นับถือศาสนาพุทธ รองลงมา ร้อยละ 6.16 นับถือศาสนาอิสลาม และร้อยละ 0.87 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ   ตัวอย่างร้อยละ 34.39 สถานภาพโสด ร้อยละ 63.95 สถานภาพสมรสแล้ว และร้อยละ 1.66 สถานภาพหม้าย    หย่าร้าง แยกกันอยู่  ตัวอย่าง ร้อยละ 12.00 ระบุว่าจบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า  ร้อยละ 33.54 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  ร้อยละ 12.47  จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ร้อยละ 35.52 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และร้อยละ 6.47 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตัวอย่าง ร้อยละ 16.53 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 20.49ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 26.34 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 8.23 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง     ร้อยละ 15.43 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 6.96 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน และร้อยละ 6.01  เป็นนักเรียน/นักศึกษา

ตัวอย่าง ร้อยละ 11.04 ระบุว่าไม่มีรายได้  ร้อยละ 17.19 มีรายได้ต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท  ร้อยละ 36.36 มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 15.06 มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 7.57 มีรายได้ต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท ร้อยละ 8.44 มีรายได้ต่อเดือน มากกว่า  40,001 บาท ขึ้นไป และร้อยละ 4.34 ไม่ระบุ

หมายเหตุ * ใช้หลักการแบ่งภูมิภาคตามสำนักงานคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ