สถาบันการพลศึกษาปั้นนักกีฬาตั้งแต่อนุบาล

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี นายบรรหาร ศิลปอาชา
ประธานที่ปรึกษาฯ ร่วมประชุมด้วย ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 24 ก.พ. ที่ผ่านมา

ที่ประชุมได้รับทราบการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2554 ของหน่วยงานในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยล่าสุด กรมพลศึกษา มีการเบิกจ่าย 824,759,238 บาท จากงบประมาณที่ได้รับ 1,887,561,600 บาท สถาบันการ
พลศึกษา มีการเบิกจ่าย 614,238,927.14 บาท จากงบประมาณที่ได้รับ 2,014,684,800 บาท และการกีฬาแห่งประเทศไทย มีการเบิกจ่าย 1,496,186,264.84 บาท จากงบประมาณที่ได้รับ 3,636,753,800 บาท

รมว.กก. กล่าวว่า ตนต้องการเห็นการพัฒนาในส่วนของนักกีฬาของไทย โดยมีแนวคิดที่จะเสริมสร้างความเป็นเลิศ มุ่งให้เยาวชนมีการฝึกฝนกีฬาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เหมือนที่ประเทศจีน ดำเนินการ โดยมอบหมาย
ให้สถาบันการพลศึกษา ไปศึกษาความเป็นไปได้เชิงปฏิบัติการ เพราะหากฝึกฝนกีฬาตั้งแต่เด็กๆ แล้ว จะทำให้นักกีฬาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้อย่างรวดเร็ว