กกท.เห็นชอบกรอบวงเงินปี55กว่าหมื่นล.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ที่ห้องประชุม ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่ง กรรมการ กกท. แทน พลเอก ทวีป จันทรโรจน์ ที่มีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ และพ้นจากการเป็นกรรมการ กกท. ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน สำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยผู้แทนใหม่ประกอบด้วย นายธนา ไชยประสิทธิ์ เหรัญญิก คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนคนที่ 1 และ พันตำรวจโท โกวิทย์ จิรชนานนท์ กรรมการโอลิมปิกฯ เป็นผู้แทนคนที่ 2

จากนั้นที่ประชุมได้เห็นชอบกรอบวงเงินคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของ กกท. จำนวน 9,118,016,900 บาท และคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2555 ของกองทุน รวม 3 กองทุน 1,184,000,000 บาท แบ่งเป็น กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 800,000,000 บาท กองทุนกีฬามวย 184,000,000 บาท และ กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ 200,000,000 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติให้ใช้ทุนดำเนินการตั้งเป็นเงินสำรอง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงต่อเติมแผนกั้นตกสนามจักรยาน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา ในวงเงิน 1,370,000 บาท เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่-ถนนชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 33 และเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ นี้